Konradden blir avgiftsbelagt

Aimo Park sin logo

Årsmøtet vedtok at parkeringsområdet i Konradden er avgiftsbelagt fra og med onsdag 20. mars 2024. Foreningen har hatt utfordringer over lang tid med at det parkeres både kjøretøy, hengere og annet på området, i strid med intensjon og vilkår. Det er derfor inngått avtale med parkeringsselskapet Aimo Park. Disse vil følge opp bruk av området.

For medlemmer som har betalt engangsinnskudd og aktivert sine kjøretøy i appen, er all bruk av området gratis.

For alle andre er takstene som følger:
Kortidsparkering: kr 36,-/ time
Langtidsparkering: kr 200,-/ døgn
Bruk av utsettingsrampe: kr 80,-/ gang

Vi minner også om at opplag av båter bare er tilgjengelig i vinterhalvåret, for medlemmer med betalt engangsinnskudd.

Medlemmer er direkte tilskrevet og finner fremgangsmåte ved å logge seg inn i Havneweb.

Innkalling til årsmøte 2023

Styret kaller herved alle medlemmer inn til årsmøte for 2023 jfr e-post sendt samtlige medlemmer 30.1.24.

Tid: Tirsdag 20. februar 2024 kl.1900                                                               

Sted: Auditoriet på Vitenfabrikken, Storgata 28, 4307 Sandnes.

Årsmøtet åpnes kl 1900, men lokalene er tilgjengelig fra kl 1800.

Saksliste ref vedtektene §5:
Valg av møteleder, 2 referenter og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Godkjenning av forretningsorden for årsmøtets gjennomføring

1.Gjennomgang av referat fra forrige årsmøte
2. Årsberetning for 2023
3. Regnskap 2023, budsjett 2024 og prisliste 2024
4. Innkomne forslag
5. Valg

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøte må være i styrets hende innen 14. februar 2024 kl 1200. Forslag sendes skriftlig til foreningens e-postadresse: postmottak@hana-bf.no.

Vel møtt!

Felles opptak og vinteropplag på land

Medlemmer som har betalt engangstilskudd (ref §11 i Havnereglementet) tilbys årlig mulighet for felles opptak og/ vinteropplag på land.

Tidsrom for opplag er fra 28. oktober 2023 til 27. april 2024. 

For vinteropplag i Konradden gjelder følgende:  

De som ønsker å ha båten på land i Konradden må reservere plass hos oppsynsmann Geir Haugen, tlf 988 46 413. Send sms med ditt navn, regnr på båt og regnr på tralle innen 14. OKTOBER 2023.

For felles båtopptak i Nyhavn med kranbil gjelder følgende:
 

Opptak blir LØRDAG 28. oktober kl 09:00
De som ønsker opptak og å ha båten på land i Nyhavn må reservere plass hos oppsynsmann Tom Ove Kvarme, tlf 920 42 244 snarest og innen 14. OKTOBER 2021. 

MØT I GOD TID OG HA EGNEDE BUKKER OG UTSTYR KLART FØR OPPTAK. TA MED EGNE HJELPERE SOM TRENGS SÅ ARBEIDET GÅR TRYGT OG EFFEKTIVT .

Fellesbestemmelser
Havnereglementet §§ 10 – 14 omhandler båteierens plikter i forbindelse med båt i opplag på land. Styret oppfordrer båteierne til å sette seg godt inn i gjeldende regler.
Båter, traller og annet utstyr som hensettes på området uten etter avtale med oppsynsmann, vil bli fjernet for eiers regning og risiko. 

Hana Båtforening 

Høstdugnad

Torsdag 20.10 gjennomføres høstdugnad.

Oppgaver som gjennomføres:

KONRADDOKKEN.

 • Høytrykksspyling av betong flyte-elementene. Her har måkene hat fest og lagt igjen en masse graps og skit som lett vil havne med opp i båtene.
 • Klipping og rydding av småtrær mellom utkjøringsrampen og den store slippen.
 • Fjerne ugress og småtrær bak brakken og langs bryggekanten.
 • Bytte kledningsbord i brystet mot sjøen.

NYHAVN.

 • Sjekke og etter-skrue utskiftede tre-planker i gangveien på moloen.
 • Påføre grønske kverk på treverk generelt.
 • Fjerne ugress og småtrær langs moloen og langs veien på parkeringsplassen.
 • Sette på anoder til stålstrukturen på gangveier i moloen
 • Tette hull i asfalten ved Sjøspeideren.

Dugnadsleder er Øyvind Mork. Aktuelle medlemmer har fått innkalling.

Felles opptak og vinteropplag på land

Medlemmer som har betalt engangstilskudd (ref §11 i Havnereglementet) tilbys årlig mulighet for felles opptak og/ vinteropplag på land.Heising av båt (arkivfoto)

Tidsrom for opplag er fra 22. oktober 2022 til 29. april 2023. 

For vinteropplag i Konradden gjelder følgende:  

De som ønsker å ha båten på land i Konradden må reservere plass hos oppsynsmann Geir Haugen , 988 46 413. Send sms med ditt navn, regnr på båt og regnr på tralle innen 8. OKTOBER 2022.

For felles båtopptak i
Nyhavn med kranbil gjelder følgende:
 

Opptak blir LØRDAG 22. oktober kl 09:00
De som ønsker opptak og å ha båten på land i Nyhavn må reservere plass hos oppsynsmann Tom Ove Kvarme, tlf 920 42 244 snarest og innen 8. OKTOBER 2021

MØT I GOD TID OG HA EGNEDE BUKKER OG UTSTYR KLART FØR OPPTAK. TA MED EGNE HJELPERE SOM TRENGS SÅ ARBEIDET GÅR TRYGT OG EFFEKTIVT .

Fellesbestemmelser
Havnereglementet §§ 10 – 14 omhandler båteierens plikter i forbindelse med båt i opplag på land. Styret oppfordrer båteierne til å sette seg godt inn i gjeldende regler.
Båter, traller og annet utstyr som hensettes på området uten etter avtale med oppsynsmann, vil bli fjernet for eiers regning og risiko. 

Hana Båtforening 

Har du sett hamnespy?

Miljødirektoratet sin plakatHamnespy er ein framand art som legg seg som store teppe på havbotn, og fortrengjer andre artar. Hamnespy kan få alvorlege konsekvensar for norske kystområde og marine næringar. 

No treng vi hjelpa di til å stoppe spreiinga av hamnespy!

Kva kan du gjere?

Det viktigaste er å sjekke båt og utstyr jamleg. Du bør òg botnsmørje båten med anti-fouling maling før du set den ut.

Har du fått hamnespy på båt eller utstyr? Fjern hamnespy ved å:

– set båt/ utstyr på land i ei veke

– spyl eller skrap botnen av båten/ utstyret. Sørg for at begroing og spylevatn ikkje renn ut i sjøen

-plasser utstyr med begroing i ferskvatn i minst seks timar

Les meir om korleis du kan bidra til å stoppe spreiinga av hamnespy her: Stopp spredning av havnespy – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Vårdugnad

Onsdag 27. april gjennomføres det felles dugnad i foreningen. Det skal ryddes og gjennomføres enkelt vedlikehold i begge havner. Arbeidet er del av målsetningen om å ha ryddige og velstelte havner, både for medlemmer og nærområdet. Øyvind Mork er dugnadsleder.

Innkalling til årsmøte for året 2021

Foreningen avholder sitt årsmøte tirsdag 22. februar.

Fjorårets årsmøte på Teams hadde svært stor oppslutning og aktiv deltakelse. Selv om styret primært ønsker at medlemmene skal møtes fysisk, innkalles det også denne gang til et digitalt årsmøte.

Arkiv: båtdørk i solnedgangSaksliste ref vedtektene §5:

Valg av møteleder, 2 referenter og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Godkjenning av forretningsorden for årsmøtets gjennomføring
1.Gjennomgang av referat fra forrige årsmøte
2. Årsberetning for 2021
3. Regnskap 2021, budsjett 2022 og prisliste 2022
4. Innkomne forslag
5. Valg

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøte må være i styrets hende innen 15. februar 2022 kl 1200. Forslag sendes skriftlig til foreningens e-postadresse: postmottak@hana-bf.no.

Fullstendig innkalling og årsrapport er sendt medlemmene på e-post og ligger tilgjengelig på medlemsportalen Havneweb (logg inn med registrert e-post).

 

God jul og godt nytt år!

Styret ønsker alle medlemmer, venner og kjente en riktig god jul og et godt nytt år.

Solnedgang over Utvær fyr, juli 2021
Solnedgang over Utvær fyr, juli 2021. Foto: T.A. Oltedal

Flytting av uteriggere gjennomført

Tirsdag 21. september ble det avholdt en dugnad. Oppmøtet var stort og uteriggere ble flyttet. Samtidig ble det gjennomført rensking av de samme uteriggere for blåskjell.

Sviland transport utførte heising.
Sviland transport utførte heising.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlegging av detaljer

Planlegging av detaljer

 

Rensk av uterigger for blåskjell

Rensk av uterigger for blåskjell

 

Omfattende arbeid pågår i havnene

I begge havnene pågår det mye arbeid for tiden. Dette er delt opp i to:Verktøykasse

1. Utbedringer i forbindelse med vinterskader 2020/21 som dekkes av forsikringen.
Ødelagte potonger akiftes og arbeidet utføres av Kai & Anlegg as fra Jørpeland.
For båtforeningen koordineres arbeidet av oppsynsmann Tom Ove Kvarme.

2. Flytting av uteriggere.
Tildelingskomiteen har erfart at 10 m plasser i Konradden ikke samsvarer med dagens bredde på 10 m båter, samtidig som det er flere 8 m plasser i Nyhavn. Som følge av dette gjennomføres det et ombytte av uteriggere mellom Konradden og Nyhavn. Dette vil medføre flere tilgjengelige plasser for 10 m båter og at 8 m båter får mer hensiktsmessig uteriggere. Medlemmene vil merke følgende:

a. Uteriggere flyttes og båter ligger på allerede tilviste plasser.
b. Det opprettes dialog med medlemmer som etter omlegging ligger på «feil» plass for å tildele ny korrekt plass.
c. Medlemmer på venteliste tildeles ledige plasser.
Arbeidet koordineres av tildelingskomiteen.

Foreningen ønsker samtidig å takke medlemmene på forhånd for samarbeidsviljen til å få utført dette arbeidet!

 

Område som viser hvilke uteriggere som flyttes i Nyhavn
Område som viser hvilke uteriggere som flyttes i Nyhavn

Område som viser hvilke uteriggere som flyttes i Konradden
Område som viser hvilke uteriggere som flyttes i Konradden

Kameraene i Konradden og Nyhavn er oppgradert

Foreningen har i flere år hatt kameraovervåkning av havnene. Ved å være medlem får man tilgang til kameraene ved å installere en app på sin smartmobiltelefon. Skilt som viser kameraovervåkning
Brukermanual finner du i Havneweb (krever innlogging).

Flere av kameraene er nå oppgradert slik at klarhet og oppløsning er bedre. Dette gjør at man lettere kan følge med om sin egen båt har det bra.
Foreningen lagrer opptak i 7 dager, ref foreningens internkontroll og nasjonalt regelverk om kameraovervåkning.

Felles båtopptak og vinterlagring på land 2021/22

Foreningen tilbyr årlig medlemmene som har betalt engangstilskudd mulighet for felles opptak og vinteropplag på land. Tidsrom for opplag er fra 23. oktober 2021 til 2. mai 2022.

For vinteropplag i Konradden gjelder følgende:Opptak med kran
De som ønsker å ha båten på land i Konradden må reservere plass hos oppsynsmann Hakan Sari, tlf 924 99 963. Send sms med ditt navn, reg nr på båt og reg nr på tralle innen 9. OKTOBER 2021. Vinteropplag på land er for alle medlemmer som har betalt engangstilskudd og enten står på venteliste eller har fast båtplass, ref Havnereglementet.

For felles båtopptak i Nyhavn med kranbil gjelder følgende:
Opptak blir LØRDAG 23. oktober kl 09:00 De som ønsker opptak og å ha båten på land i Nyhavn må reservere plass hos oppsynsmann Tom Ove Kvarme, tlf 920 42 244 snarest og innen 9. OKTOBER 2021. Tilbudet er forbeholdt medlemmer som er tildelt fast plass i foreningens havner.

 Fellesbestemmelser Havnereglementet §§ 10 – 14 omhandler båteierens plikter i forbindelse med båt i opplag på land. Styret oppfordrer båteierne til å sette seg godt inn i gjeldende regler. Båter, traller og annet utstyr som hensettes på området uten etter avtale med oppsynsmann, vil bli fjernet for eiers regning og risiko.

Årets første tildeling gav 13 medlemmer fast båtplass.

 

Flott dag i uthavn på Talgje
Flott dag i uthavn på Talgje sommeren 2020. Foto: TAO

Tildelingskomiteen har gjennomført årets første tildeling av båtplasser. Iht Havnereglementet tildeles båtplasser etter ansennitet (dato for betalt medlemsskap) og tilgjengelige plasser.

Tildeling gjennomføres fire ganger pr år; tidlig mars, sent april, overgangen mai/ juni og overgangen august/ september. Ved å ha faste tidspunkter skaper dette forutsigbarhet for medlemmene og arbeidsro for foreningens tillitsvalgte.

Ved uthenting av venteliste (fra medlemssystemet Havneweb) for faste plasser 1. mars var det 31 medlemmer på venteliste. Foreningen har tilbudt 17 medlemmer fast båtplass, fordelt på Nyhavn og Konraddokken. 13 av disse aksepterte og vil den neste måneden ankomme foreningen med sine båter. Det ble akseptert båtplasser i størrelse 6-7-8 og 10 m uterigger. Det siste medlemmet som ble tilbudt plass har vært medlem siden oktober 2020.

Foreningen vil frem til neste tildeling i sent april rydde og tilgjengeliggjøre ubenyttede plasser slik at flere medlemmer som er på venteliste også kan tildeles båtplasser i april.

Dersom du er på jakt etter båtplass må du melde deg inn i foreningen, betale medlemsavgiften (kr 600,-) og sette deg på venteliste.

 

Begrenset tilgang til utsettingsrampe i Konraddokken pga isskader

Uterigger i sjøUterigger som ligger ved utsettingsrampen i Konraddokken har fått skader som følge av at isen har ødelagt potongen.

Uteriggeren ligger nå ned i sjøen og foreningen arbeider med å få dette reparert.

Vi ber brukere av rampen utvise forsiktighet. Det er ikke mulig å fortøye ved denne ifm utstetting og opptak.

Planer for 2021 – informasjon fra årsmøtet

Foreningen sitt årsmøte ble avholdt for første gang digitalt på Teams 18. februar. Hele 53 medlemmer deltok, som er en økning på 20 fra året før.

Styrets beretning ble gjennomgått og vedtatt. Foreningen kan være stolt av driften som både er sunn økonomisk, kan vise til stigende medlemsmasse og som sagt mer deltakelse fra medlemmene.

Foreningen har i 2021 satt seg følgende mål:

 • Arbeide for at havnene skal oppleves velholdt og attraktive for medlemmer og nabolag
 • Fortsette med å utvikle Havneweb som foreningens medlemssystem
 • Hovedtilsyn og -service på alle utriggere utføres av profesjonell aktør
 • Hovedtilsyn av ankring og fester for flytebryggene i Konraddokken
 • Montere strømposter på flytebrygge Konraddokken
 • Vedlikehold og utbedring av bygninger i Konraddokken
 • Arbeide for å ha et tettere samarbeidsmiljø med de andre båtforeningene i Gandsfjorden, både med hensyn til erfaringsutveksling og prosjekter som gagner båtforeningens medlemmer, herunder medvirke til at det planlegges septikanlegg, drivstoff  osv..
 • Lage avslutning på søndre molo Nyhavn

Arbeidsoppgavene står ikke i prioritert rekkefølge og styret vil søke å gjennomføre dem når et godt løsningsforslag foreligger og økonomien samt smittevernhensyn tillater det.

Styret er sammensatt både av medlemmer med kort og lang fartstid i styret, samt nye fjes. Hele styret finner du her:

Verv 2021
Leder Geir Atle Sjøberg
Kasserer Kjetil Larsen
Sekretær Tor Arne Oltedal
Styremedlem Tore Nordin Helvig
Styremedlem Hallvard Fosså
Varamedlem Martin Lunde
Varamedlem Ove Eikeskog

Foreningens medlemmer kan finne fullstendig saksdokumenter og etter hvert signert protokoll fra møtet på Havneweb (krever innlogging).

Båtplasser til våren 2021 og tildeling

Foreningen har ca 170 båtplasser fordelt på størrelser fra 6 m uterigger til 12 m, i tillegg til en spesialplass. I 2020 har det vært stor utskifting av båtplasser og det er tildelt 10 nye medlemmer plasser, i tillegg til bytter blant eksisterende medlemmer. 

Oktober og november er perioden som tildelingskomiteen benytter til å følge opp og rydde opp i båtplassene. Dette betyr at neste tildeling av faste båtplasser vil være hovedtildeling 2021. Denne finner sted tidlig mars 21, etter foreningens årsmøte.

Ventelisten 30.10 består av 25 medlemmer, med ønsker i alle størrelser. Foreningen forventer at ventelisten vil øke frem til og med februar, da eksisterende medlemmer setter seg på denne også dersom det er ønskelig å bytte plass eller endre størrelse på båt.

Tildeling av leieplasser vil skje dersom det er ledig faste plasser som ikke er tildelt medlemmer. Dette vil ta litt tid å avklare, slik at det forventes en tildeling på leieplasser overgang mars/ april 2021.

Det minnes også om at tildeling skjer i henhold til Havnereglement, som sier at medlemmer med lengst fartstid tildeles først, dersom båt passer til ledig plass. Dersom to medlemmer har samme fartstid, ses det på tidspunkt for ventelisteplassering.

I forbindelse med årsmøtet i februar vil også prisliste osv bli vedtatt for 2021.

For å kunne tildeles en båtplass i Hana båtforening må du være medlem. For å melde deg inn eller logge deg inn på våre medlemssider gå til https://www.havneweb.no/tool/login/.

 

 

Vinteropplag og felles opptak

Foreningen tilbyr årlig medlemmene mulighet for felles opptak og vinteropplag på land.

For vinteropplag i Konradden gjelder følgende: Opptak med kran

De som ønsker å ha båten på land må reservere plass hos oppsynsmann Hakan Sari, tlf 924 99 963. Send sms med ditt navn, reg nr på båt og reg nr på tralle. Innen 20. oktober 2020.
Vinteropplag på land er for alle medlemmer som har betalt engangstilskudd og enten står på venteliste eller har fast båtplass, ref Havnereglementet.


For felles båtopptak i Nyhavn med kranbil gjelder følgende:

Opptak blir LØRDAG 24. oktober kl 09:00
De som ønsker å ha båten på land må reserver plass hos oppsynsmann Tom Ove Kvarme, tlf 920 42 244 snarest.
Tilbudet er forbeholdt medlemmer som er tildelt fast plass i foreningens havner.

Fellesbestemmelser
Havnereglementet §§ 10 – 14 omhandler båteierens plikter i forbindelse med båt i opplag på land. Styret oppfordrer båteierne til å sette seg godt inn i gjeldende regler.
Båter, traller og annet utstyr som hensettes på området uten etter avtale med oppsynsmann, vil bli fjernet for eiers regning og risiko.

 

Alle båtplasser er tatt i bruk

Foreningen har hatt stor utskifting av båter i havnene i år. Vi har merket en oppsving i etterspørsel, både på faste plasser og mulighet for leie. Tildelingskomiteen (som var ny i mars 2020) har jobbet aktivt med å svare på ønsker og fordele plasser etter foreningens reglement.

Vi kan derfor melde at for øyeblikket er alle faste plasser tildelt og leieplasser er utleid.

utsolgt

17. mai kortesje

17. mai kolonneDette kjem du truleg aldri til å få oppleva fleire gonger! I år blir det 17. mai-tog på fjorden, i Norges kanskje største konvoi. 

Båtfolket i Ryfylke, Stavanger Veteranbåthavn, 17. maikomiteen i Sandnes kommune, Ryfylke Dampskipsselskap, Veteranskipslaget Rogaland, og Nattrutens Venner inviterer alle som har fartøy og fritidsbåtar til å delta.

MS Sandnes skal leia an ein konvoi som startar frå Sandnes havn, ved Sandnes Sparebank.
MS Rogaland skal leie an ein konvoi som startar frå Stavanger havn, v/Konserthuset.

Det er ynskjeleg at alle er på plass i havnene før kl. 13.00
Då blir det nemleg fellessang av «Ja vi elsker» i heile Norge. Det blir også saluttar og taler, før felles avgang, ca. kl. 13.30.
Konvoien tek kanskje 2-4 timar, avhengig av kor lenge ein vil vera med. Fart på konvoien blir truleg rundt 6 – 7 knop.

Konvoiane frå Sandnes og Stavanger møtes på fjorden, der veteranbrannbåten Nøkk, vil ta imot oss med vatnkanonar. Nøkk leiar så heile konvoien eit stykke vidare, mot næropptak av TV. Deretter går konvoien mot Hommersåk/Usken. Der deler konvoien seg i to – ei kortare rute tilbake og ei rute til Forsand. Konvoien til Forsand vil gå med ca. 12 knops fart.

Ved kaiar langs ruta, vil me bli møtt av korpsmusikk og filmopptak. Me kjem med i fjernsynssending, så dress dykk flott opp, pynt båtane med flag og grønt.

Vårinformasjon

Båtforeningen vil åpne vannet i havnene torsdag 26. mars.

Felles utsett/ sjøsetting skjer 25. april. Kontaktperson er oppsynsmann Tom Ove Kvarme, tlf  920 42 244.

Slipping i Konradden er åpnet. Det er nå hengt opp nye kalendere i slipphuset for bestilling av slipping. Husk ta kontakt med slippfører før du skriver deg opp i kalenderen.

Husk å besøke vår medlemsportal for alltid oppdatert informasjon: www.havneweb.no.

Planer for 2020 – informasjon fra årsmøtet

Jostein Løland, bilde fra gbnett.no
Jostein Løland, bilde fra gbnett.no

Foreningen avholdt sitt årsmøte tirsdag 18.februar i Hana IL sine lokaler. 33 medlemmer møtte frem.
Årsrapporten ble gjennomgått og diskutert. Foreningen kan vise til solid økonomi, god drift og en stabil medlemsmasse.

Foreningen har i 2020 satt seg følgende mål:

 • Arbeide for at havnene skal oppleves velholdt og attraktive for medlemmer og nabolag
 • Fortsette med å utvikle hjemmesiden og Havneweb
 • Tilsyn og service på alle utriggere, utføres av profesjonell aktør
 • Fullføre montering av redningsstiger, livbøyer og utrigger
 • Etablere strømpost på flytebrygge Konraddokken
 • Skifte kledning på nord- og vestside slipphus Konraddokken
 • Oppgradere/skifte brakke Konraddokken
 • Lage avslutning på søndre molo Nyhavn

Nytt styre ble valgt, dette består av medlemmer som også satt i 2019. Leder Jostein Løland ble gjenvalgt. Hele styret finner du her:

Verv 2020
Leder Jostein Løland
Kasserer Kjetil Larsen
Sekretær Tor Arne Oltedal
Styremedlem Tore Baardsen
Styremedlem Geir Atle Sjøberg
Varamedlem Kjell Veire
Varamedlem Egil Kolstø

Årsmøtet ble avsluttet med et medlemsmøte hvor Sandnes havn presenterte planer for Nye Sandnes indre havn.

Foreningens medlemmer kan finne årsmelding 2019 og signert protokoll fra møtet på Havneweb (krever innlogging).

Springflo og nesten rekord!

Mandag 10. februar var det meldt springflo og rødt varsel på tidevann. Stavanger kommune gjorde klar sine lenser inne i Vågen og foreningen sendte ut påminnelse- sms til medlemmer med båtplass. Vannet gikk helt opp til veien i Konradden, men havnene klarte vannhøyden godt.

Vannivå i Nyhavn på maks flo.
Vannivå i Nyhavn på maks flo.

Vannivå ca 30 min før maks
Vannivå i Konradden ca 30 min før maks

 

 

Havnivå 10.2.2020
Havnivå 10.2.2020

 

Historisk vannnivå til og med 2019
Historisk vannnivå til og med 2019

 

Årsmøte 2019

Båtforeningen avholder årsmøte for 2019 tirsdag 18. februar.

Sted: Hana IL, Frøyerveien 16 Sandnes, kl 19.

Alle medlemmer (med og uten båtplass) har stemmerett.

Fullstendig innkalling er sendt alle medlemmer og publisert på Havneweb (krever innlogging).