Nytt fra styret

ÅRSMØTET 2015

Fremmøtet til årsmøtet tirsdag 23. februar var omtrent som til forrige årsmøte. Etter opptelling ble det logget 39 stemmeberettigede og det får vi si oss tilfreds med.

Formannen, Odd Magnor Mellemstrand ønsket vel møtt og Kjell Veire ble valgt til møteleder. Referat fra forrige årsmøte ble godkjent uten merknader. Også årsberetning, regnskap, prisliste og budsjett for 2016 ble enstemmig godkjent. Det var ikke kommet inn forslag til styret som skulle tas opp til behandling på årsmøtet.

På forrige årsmøtet, 2015, ble det stilt spørsmål om hvorledes den nye regelen som styret foreslo i havnereglementets § 11 skulle forstås. Det ble oppfattet som uklart hvordan en skulle avtale slipping. Styret skulle se på ordlyden i paragrafen for å klargjøre den bedre.

Styret la på årsmøtet frem et redigert forslag til Havnereglementets § 11. Dette ble godkjent.

 

Valg.

 

Valgkomiteen la frem sin innstilling. Det var ikke kommet inn forslag på nye kandidater til styret og alle styremedlemmene hadde sagt seg villige til å stille opp igjen.

Styret ble så gjenvalgt med akklamasjon.

Styret året 2016:

Formann:                          Odd Magnor Mellemstrand

Kasserer:                           Kjetil Larsen

Sekretær:                          Jan Hoel

Styremedlem:                  Egil Kolstø

Styremedlem:                  Kjell Veire

Varamedlem:                   Kjetil Alvestad

Varamedlem:                   Leif Lagergren

Oppsynsmenn:                Jan Eie, Steinar Pettersen

 

Se også på nettsiden under ”kontakt” og oppslaget på tavla i Nyhavn for mer info om foreningens tillitsvalgte.