Nytt fra styret

ÅRSMØTET 14. 02.2017

Det må sies å være et godt fremmøte med 46 stemmeberettigede medlemmer.
Før åpningen av selve årsmøtet orienterte formannen for driftsmodellen som er valgt for Hana Båtforening. Den daglige ledelse og drift er lagt til ”Driftskomiteen.” Den tar seg av kontakten med medlemmene, tilvisning av båtplasser, innkalling til dugnad og vedlikehold av havnene. Etter at formannen hadde hatt denne orienteringen ble årsmøtet åpnet.
Egil Kolstø ble valgt til møteleder og Jan Hoel ble valgt til referent. Referatet fra forrige årsmøte ble enstemmig godkjent uten merknader. Årsberetning, regnskap, budsjett og prisliste ble også enstemmig godkjent.

Det var kommet inn fire forslag til årsmøtet:
• Forslag til endring av ordlyden i vedtektenes § 8.
(Vedtak: nåværende ordlyd beholdes)
• Montere hindringer for måker på lysmastene
• Prioritere vann på flytebryggene
• Opparbeide flere parkeringsplasser i Konraddokken
Det nye styret tar forslagene med seg i det videre arbeidet.
Valg.
Valgkomiteen hadde ikke mottatt forslag på nye kandidater. Alle i det nåværende styret var blitt forespurt og hadde sagt seg villige til å stille opp igjen. Oppsynsmann Jan Eie ønsket avløsning.
Det var ingen som forlangte skriftlig valg og da det sittende styret har gjort en utmerket jobb, ble det gjenvalgt med akklamasjon.

Styret året 2017:

Formann: Odd Magnor Mellemstrand
Kasserer: Kjetil Larsen
Sekretær: Jan Hoel
Styremedlem: Egil Kolstø
Styremedlem: Kjell Veire
Varamedlem: Kjetil Alvestad
Varamedlem: Leif Lagergren
Oppsynsmenn: Espen Soma (ny), Steinar Pettersen

Se også på nettsiden under ”kontakt” og oppslaget på tavla i Nyhavn for mer info om foreningens tillitsvalgte.

Det er også opprettet en Facebookside for Hana Båtforening. Den er mest tenk å være et forum hvor medlemmene kan holde kontakt, legge ut bilder fra turer, erfaringer m.m..
Styrets primære informasjonsorgan vil fortsatt være foreningens nettside.