Årsmøtet 20.02.2018

I år møtte 34 stemmeberettigede medlemmer og det var en del færre enn fjorårets (46). Formannen ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen, det fremkom ingen. Kjell Veire ble foreslått som møteleder og Jan Hoel som referent. Ingen andre forslag.

Formann Odd M. Mellemstrand ga så ordet til møteleder Kjell Veire.

Kjell Veire loset årsmøtet videre gjennom sakslisten med stødig hånd.

Referatet fra forrige årsmøte ble enstemmig godkjent uten merknader. Årsberetning, regnskap, budsjett og prislisten ble også enstemmig godkjent.

Det var kommet inn tre forslag til behandling på årsmøtet:

  1. Styret la frem til avgjørelse i årsmøtet om det såkalte båtgarasjeprosjektet skulle videreføres eller avsluttes. Det har vært avholdt møte med Sandnes kommune med tanke på å få avklart om båtgarasjeprosjektet skal fortsette eller avsluttes. Styret for Hana Båtforening har drøftet saken, og ønsker at dette skal avgjøres av årsmøtet.

Etter at møtet grundig hadde diskutert saken ble den tatt opp til avstemming. Resultatet av avstemmingen innebærer at prosjektet avsluttes.

 

  1. Forslag fra Stig Roald Hansen Håland om at medlemmer skal kunne benytte båtrampen gratis. Styrets forslag ligger i prislisten. Dersom det innkomne forslaget får flertall må prislisten endres i samsvar med forslaget. Dersom styrets forslag får flertall blir prislisten som den ble sendt ut i innkallingen.

Her var mange gode argumenter både for og i mot. Etter avstemmingen ble styrets forslag som er innarbeidet i den utsendte prisliste vedtatt.

 

  1.  Forslag fra Stig Roald Hansen Håland om servicebygg/toaletter til medlemmene. OMM orienterer og gir uttrykk for styrets syn.

Styret informerte om at det finnes toalett og vaskemuligheter både i Konraddokken og Nyhavn. Forslagstiller var tilfreds med dette svaret.     

  

Ulf Pettersen la fram valgkomiteens forslag. Komiteen hadde ikke mottatt forslag på nye kandidater. Alle i det nåværende styret hadde sagt seg villige til å stille opp igjen.
Det var ingen som forlangte skriftlig valg og da det sittende styret har gjort en utmerket jobb, ble det gjenvalg på samtlige tillitsvalgte med akklamasjon.

 

Styret året 2018:

Formann/leder:       Odd Magnor Mellemstrand
Kasserer:                  Kjetil Larsen
Sekretær:                  Jan Hoel
Styremedlem:          Egil Kolstø
Styremedlem:          Kjell Veire
Varamedlem:           Kjetil Alvestad
Varamedlem:           Leif Lagergren
Oppsynsmenn:        Espen Soma (Nyhavn)
                                   Steinar Pettersen (Konraddokken)

Årsmøtet ble hevet kl. 21:00.

Etter årsmøtet demonstrerte Kjetil Larsen det nye administrasjons og regnskapssystemet som foreningen har tatt i bruk.

Hana Båtforening har inngått en avtale med Havneweb og KNBF om et nytt styringsverktøy for våre 2 havner. Havneweb vil lette arbeidet med administrasjon av medlemsinfo, båtplasser og fakturering.

Systemet synes å være fortreffelig for ledelsen av båtforeninger og for det enkelte medlem til å skaffe seg oversikt. Når du søker opp den oppgitte webadressen (URL) til havneweb, får du opp innloggingsbildet. Når du logger inn kommer du først til ”din side.” Men det finnes mye mer så klikk litt rundt. Brukernavn og passord har alle medlemmer fått tilsendt på SMS og E-post. Styret oppfordrer alle medlemmer til å oppgi e-post adresse og mobilnummer, da dette vil spare foreningen for mye arbeid og utgifter. Husk også å gi beskjed om endringer.

Merk at nå vil all fakturering bli sendt pr e-post og alle faktura er med KID nr.
Spørsmål kan rettes til kasserer Kjetil Larsen 90770664