Nytt fra styret

Det er for tiden en litt roligere periode for driftskomiteen, men dette svinger fort og det alltid noe arbeid med tilrettelegging og skifte av båtplasser. Det er også jevnlige vedlikeholdsarbeider på gang, bla. i Nyhavn skal det repareres dype huller i asfalten både på nordre og søndre molo. Slipptrallen i Konraddokken er reparert. Trallen er slitt og moden for fornying. Komiteen vurderer å få laget en ny eller kanskje legge ned denne slippen som blir lite brukt.

Oppsynsmennene melder at maset om korrekt fortøyning og fendring har gitt resultater. Det er alltid noen som henger etter, men vi håper at den standarden som nå er opparbeidet vil vare en tid, før det må ruskes opp i dette igjen.

Utriggere og trebrygger er spylt for grønske og slim og alle utriggere er oljet. Dessverre ble dette arbeidet i gang satt litt for sent slik at det ikke ble gjort ferdig, men arbeidet fortsetter til våren.

Landsettingen den 21. oktober gikk greit og raskt. Det var ikke så mange båter som ville på land i år og båtene ble heist og plassert i søndre ende på opplagsplassen. Det er derfor en del ledig plass ennå til eventuelt å plassere båter på tralle.

Det varen del diskusjon i styret om dugnadsjobbing. Det har vært litt lite av dette i det siste og området lider dessverre og ugress og grønske har fått gro fritt. Slike ting må vi klare å rydde opp i på dugnad, hvis ikke må foreningen leie inn betalt hjelp og da vil det jo kunne få følger for kontingenten.

Oppsynsmennene vil til våren forsøke å arrangere dugnadshelger.

Flere medlemmer har også gitt uttrykk for at de savner det sosiale som følger med dugnadssamlinger. Så får vi håpe at mange kan møte og at vi kan holde det ship shape på foreningens område.

Del denne nyheten


Vinteropplag for båter på trailer i Konraddokken

Tilbudet er forbeholdt medlemmer som er tildelt fast båtplass i foreningens havner. Tidsrom for opplag  er fra 21. oktober 2017 til 21. april 2018.

De som ønsker å ha båten på land må reservere plass hos oppsynsmann Steinar Pettersen, tlf. 91169604 innen 7. oktober 2017.

HAVNEREGLEMENTET §§ 10 – 14 OMHANDLER BÅTEIERENS PLIKTER I FORBINDELSE MED BÅT I OPPLAG PÅ LAND.  STYRET OPPFORDRER BÅTEIERNE TIL Å SETTE SEG GODT INN I GJELDENDE REGLER.

Del denne nyheten


Slik skal vi ikke ha det i båtforeningen !

Se nøye på bildene. Skrekk og gru !

Det ene viser en bosskasse som er overfyllt og renner over. Det andre viser tre boss-sekker med avfall etter oljeskift og fra den ene sekken renner olja ut. Og sekker utenom bosskonteineren blir ikke tatt med av renovasjonen.

20170918_134842

20170918_134909

Ville i det lengste tro at det ikke er våre medlemmer som har lagt avfall igjen på denne måten. For det har faktisk hendt at uvedkommende har benyttet våre bosskasser, men dessverre er det nok mest trolig at det er synder fra våre medlemmer.  Den slags oppførsel er ikke forenlig med medlemskap i båtforeningen.

Når du kommer hjem fra båt-turen og om bosskassen er full, så ta søppelet ditt hjem og kast det der og ikke forslum området som bildet viser.

Nå til høsten står oljeskift på programmet. Merk at det absolutt ikke er tillatt å kaste eller sette spillolje og liknende farlig og forurensende avfall fra seg i havna. Slikt avfall skal leveres til spesialmottaket på avfallsplassen.

Alle medlemmer skal ha lest og godtatt havnereglementet. Det skal også respekteres.

 

Havnereglementets § 10
Hver båteier er pliktig til å holde det ryddig rundt egen båt, også mens båten står på land. Alle må unngå forsøpling og forurensning og ikke volde skade og ulempe for andre.

Olje og oljeholdig avfall skal ikke etterlates i havnen men tas med og leveres til godkjent mottak. Dette ansvar påhviler det enkelte medlem.

Etter landsetting og sjøsetting skal opplagsplass og slipp ryddes og spyles godt. Hvis dette ikke blir gjort umiddelbart, vil den ansvarlige bli belastet for ryddeutgifter.

 

 

Del denne nyheten


Nytt fra styret

Som tidligere annonsert var det noen ledige båtplasser. Alle disse plassene er nå tildelt søkerne.

Det nye overvåkingssystemet fungerer glimrende med høyoppløste bilder fra havneområdene. Medlemmer med båtplass kan kontakte styret for veiledning og adgang til overvåkingsbildene.

 

I det siste har det vært innkalt til dugnad både i Konraddokken og Nyhavn for å vaske og spyle brygger og utriggere for grønske og slim.

I Konraddokken er spyle- jobben ferdig. I Nyhavn er det fortsatt litt arbeid igjen. Når vaske/spylejobben er ferdig, skal treverket oljes, så vi håper på godvær.

Dessverre har vi nok ventet for lenge med dette arbeidet. Brygger og utriggere begynte å bli farlig sleipe og det var mye slim og grønske som måtte bort.

I frentiden vil vi forsøke å få til en årlig rengjøring av brygger og utriggere.

 

Som kjent har styret stresset for å få alle fortøyninger og fendring i samsvar med foreningens regler. Det har vært tålig bra en stund nå, men synes å skli litt ut igjen.

Vi henstiller til alle med båtplass om å sette seg grundig inn i fortøyningsgreglementet og rette seg etter oppsynsmanns anvisninger. Det er ikke spørsmål om å like

eller ikke like fortøyningreglene, men å etterkomme det foreningen har vedtatt.

 

Landsetting 2017, blir 21. oktober og Sjøsetting 2018, blir 21. april.

Se plakat om landsetting.

Del denne nyheten


FELLES BÅTOPPTAK MED KRANBIL

Dato for felles opptak av båter for vinteropplag i Nyhavn:

LØRDAG 21. OKTOBER 2017 KL. 09:00
OBS!! Møt i god tid.

De som ønsker å ha båten på land må reservere plass hos oppsynsmann Espen Soma, mob.tlf. 95759995 innen 7. oktober.

HAVNEREGLEMENTET § 10 – 14 OMHANDLER BÅTEIERS PLIKTER I FORBINDELSE MED BÅT I OPPLAG PÅ LAND. STYRET OPPFORDRER BÅTEIERE TIL Å SETTE SEG GODT INN I GJELDENDE REGLER.

 

Del denne nyheten


God sommer

Hana Båtforening ønsker alle båtfanter en trivelig og trygg båtsesong !

boat-1097687

Del denne nyheten


Konraddokken forandres

Arbeidet i Konraddokken er i full gang. Plassen er ryddet, grust opp og planert. Nå venter asfalten. Ny Konraddokk til Påske.

nye_konraddokken

 

Del denne nyheten


Når åpnes det for vannet i havnene?

Oppsynsmennene vurderer vær- og temperaturprognosene i begynnelsen av den siste uken av mars. De vil da avgjøre om/når vannet åpnes.

Del denne nyheten


Nytt fra styret

Det nye styret hadde sitt første møte tirsdag 14. Ikke så mye på agendaen ennå, men det kommer nå utover våren. Økonomien er god og styret bestemte seg for å få utført det planlagte asfalteringsarbeidet i Konraddokken og i Nyhavn før sesongen starter for fullt.

Driftskomiteen har hatt en del jobbing med å svare på diverse henvendelser , både muntlige og skriftlige , fra medlemmene. Det viser seg svært så fornuftig at vi har fått til en ordning som kan ta seg av den daglige drift og serve medlemmene på best mulig måte.

Oppsynsmann for Konraddokken er fornøyd med at reglene for fendring og fortøyning nå synes å sive inn og at forholdene i dokken synes å være tilfredstillende. Forholdene i Nyhavn synes dessverre ikke å være fullt så bra. Flere må sjekke sine fortøyninger og skifte strekkavlastere som er knekt. Oppsynsmann vil sende e-post til de dette gjelder eller gi beskjed på annen måte.

Medlemmene henstilles til å ha hyppig tilsyn med sine båter og bringe fortøyninger og fendring i orden umiddelbart om noe mangler. Felles sjøsetting er som nevnt 22. april kl. 09:00. Medlemmer som skal sjøsette bør møte i god tid.

Del denne nyheten


Felles sjøsetting

Dato for felles sjøsetting med kranbil: LØRDAG 22. APRIL 2017 KL 0900

Etter sjøsetting skal opplagsplass ryddes og spyles godt, Jfr. Havnereglementet § 10
Materialer og utstyr til oppstøtting skal fjernes fra opplagsplassen
innen 1 uke etter sjøsettingen, jfr. Havnereglementet § 12

mood1

Del denne nyheten


Nytt fra styret

ÅRSMØTET 14. 02.2017

Det må sies å være et godt fremmøte med 46 stemmeberettigede medlemmer.
Før åpningen av selve årsmøtet orienterte formannen for driftsmodellen som er valgt for Hana Båtforening. Den daglige ledelse og drift er lagt til ”Driftskomiteen.” Den tar seg av kontakten med medlemmene, tilvisning av båtplasser, innkalling til dugnad og vedlikehold av havnene. Etter at formannen hadde hatt denne orienteringen ble årsmøtet åpnet.
Egil Kolstø ble valgt til møteleder og Jan Hoel ble valgt til referent. Referatet fra forrige årsmøte ble enstemmig godkjent uten merknader. Årsberetning, regnskap, budsjett og prisliste ble også enstemmig godkjent.

Det var kommet inn fire forslag til årsmøtet:
• Forslag til endring av ordlyden i vedtektenes § 8.
(Vedtak: nåværende ordlyd beholdes)
• Montere hindringer for måker på lysmastene
• Prioritere vann på flytebryggene
• Opparbeide flere parkeringsplasser i Konraddokken
Det nye styret tar forslagene med seg i det videre arbeidet.
Valg.
Valgkomiteen hadde ikke mottatt forslag på nye kandidater. Alle i det nåværende styret var blitt forespurt og hadde sagt seg villige til å stille opp igjen. Oppsynsmann Jan Eie ønsket avløsning.
Det var ingen som forlangte skriftlig valg og da det sittende styret har gjort en utmerket jobb, ble det gjenvalgt med akklamasjon.

Styret året 2017:

Formann: Odd Magnor Mellemstrand
Kasserer: Kjetil Larsen
Sekretær: Jan Hoel
Styremedlem: Egil Kolstø
Styremedlem: Kjell Veire
Varamedlem: Kjetil Alvestad
Varamedlem: Leif Lagergren
Oppsynsmenn: Espen Soma (ny), Steinar Pettersen

Se også på nettsiden under ”kontakt” og oppslaget på tavla i Nyhavn for mer info om foreningens tillitsvalgte.

Det er også opprettet en Facebookside for Hana Båtforening. Den er mest tenk å være et forum hvor medlemmene kan holde kontakt, legge ut bilder fra turer, erfaringer m.m..
Styrets primære informasjonsorgan vil fortsatt være foreningens nettside.

Del denne nyheten


Nytt fra styret

Fra styremøtet 13. desember 2016

• Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid. Forslag til valgkomiteen sendes til
Ulf Pettersen.
• Årsmøtet blir holdt tirsdag 14. februar 2017.
• Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 7. februar

Styret er i gang med forberedelsene til årsmøtet. Trykking av årsberetning blir i uke 3 og utsending til medlemmene i uke 4.
Driftskomiteen har flere jobber på gang for nyåret. Det dreier seg for det meste om oppgraderinger og vedlikehold av havnene. Vi kan bla. nevne asfaltering av parkeringsområdet i Konraddokken, området mot sjøspeiderne og reparasjon av asfaltskadene på moloene i Nyhavn. Det skal monteres nye strømskap ved slippen og sjøsettingsrampen. Før asfalteringen skal strømkablene vurderes for kapasitet og eventuelt forsterkes.
Fortsatt er det noen båter som har mangler ved fortøyninger eller fendring. Dette er terpet på i det kjedsommelige, det kan ikke være så vanskelig få brakt dette i samsvar med foreningens regler.
Vi har i drift den nye internettlinja. Den har høy båndbredde og kapasitet, noe som tillater en svært høy oppløsning i bildene fra overvåkingskameraene. Vi vil informere mer om dette på årsmøtet.

Styret i Hana Båtforening ønsker alle medlemmer:

En riktig God Jul og en
ny God Båtsesong !

Del denne nyheten


Nytt fra styret

Fra styremøtet 8. november 2016.

Driftskomiteen melder at det fortsatt er pågang for å få byttet båtplass og tildeling av nye plasser.

Det er montert 4 nye strømskap. 1 stk. på opplagsplassen i tillegg til det som sto slik at alle som står i opplag nå kan få strøm og 1 stk. nytt strømskap på søndre pir.

2 stk. gamle strømskap er byttet ut for båtplassene mot sjøspeiderne. Her sto noen gode stålstativ som ble nyttet til feste for strømskap og vannpostene.

 

Videre meddeler driftskomiteen:

 • Noen av lysmastene i Nyhavn var ustabile i festene og er reparert.
 • Det er planlagt å få lagt ut vann og montert strømskap på flytebryggene.
 • Ferdiggjøre snuplassene på moloen i Nyhavn samt reparere asfaltdekket mot nord.
 • Asfaltering av parkeringsplassen i Konraddokken.
 • Vannpostene er nå avstengt for vinteren i Nyhavn og Konraddokken.
 • Det er skiftet mye kledning på klubbhuset og skiftet inngangsdør. Det gjenstår fortsatt litt arbeid.
 • Internettlinja i Nyhavn er oppgradert.

 

Del denne nyheten


Bilder av landsettingen 2016

Landsetting2016

Del denne nyheten


Landsetting

Landsetting for vinteropplag bli i år lørdag den 22. oktober. kl. 09:00. OBS: Møt i god tid.

Ta snarest kontakt med oppsynsmann Jan Eie om du ønsker vinteropplag på land.
Jfr. Havnergelementets § 14…..Båteiere som vil ha båten i vinteropplag på land må melde fra om dette til oppsynsmann innen 14 dager før opptak. 

Landsetting

Del denne nyheten


Nytt fra styret

Fra styremøtet 21. juni.

Det har vært noe pågang i det siste for å få skifte båtplass. Flere medlemmer har fått nye båter og ønsker å skifte plass. Det kan være vanskelig å få til omrokkeringer mellom båtplassene. Driftskomiteen oppfordrer derfor alle som søker båtplass eller medlemmer som ønsker å skifte båtplass søke i god tid samt opplyse mest mulig om båten. Dette vil lette arbeidet med å finne plass som høver til båttypen.

Det har vært noe uklart hvordan medlemmene skal forholde seg til dugnadsinnkalling. Styret vil se nærmere på dette.

Som nevnt trenger klubbhuset til vedlikehold. Det skal skiftes noe kledning, dør og vinduer. Arbeidet starter opp etter ferien.

Internettlinja i Nyhavn skal oppgraderes i løpet av sommeren. Kapasitet og hastighet vil bli økt betraktelig.

Styret ønsker alle en god ferie og en trivelig båtsesong. 

201508

Del denne nyheten


Nytt fra styret

Sjøsettingsrampen i Konraddokken.

Mange har glede av sjøsettingsrampen i Konraddokken, men den tilfredsstilte ikke lenger de krav vi setter og trengte nå skikkelig vedlikehold. Vi har derfor nyttet høvet til en større oppgradering. Underlaget er en solid steinfylling og på den er støpt et kraftig armert betongdekke. I sjøen utenfor betongdekket er det lagt prefabrikkerte hulldekker i betong.

IMG_0716

 

Nyhavn

Klubbhuset i Nyhavn trenger reparasjon. Noen kledningsbord skal skiftes og huset males.

Sjøsettingen lørdag 23. april gikk greit unna. Båtene kom raskt og uten problemer på vannet. Båteierne samlet straks sitt opplagsutstyr og plassen ble feid og spylt.

Del denne nyheten


Nytt fra styret

Søknad om båtplass/bytte av båtplass – Endring av rutiner.

Fra og med året 2016 endres rutinene for søkere til båtplass samt for de som søker større eller mindre båtplass. Alle som søker båtplass i Hana Båtforening må nå hvert år bekrefte sin søknad i februar måned for å opprettholde søknaden som aktiv. Se for øvrig innkallingen til årsmøtet og rutinen som vil bli lagt ut på nettsiden.

Årsaken til endringen er at driftskomiteen bruker svært mye tid og arbeid ved tildeling av båtplasser. Det skrives og ringes til søkerne, men flere frafaller søknadene eller endrer på ønsket størrelse på båtplassen m.m. Flere har også fått nye adresser, e-post- adresser eller telefonnumre uten å ha gitt beskjed til foreningen. Alt dette koster driftskomiteen uforholdsmessig tid og arbeid som kunne vært benyttet mer konstruktivt. Disse nye rutinene vil medvirke til en enkel og mer effektiv tildeling av båtplasser.

Les mer på søknad siden

 

Driftskomiteen

Melder at det er tildelt 4 nye båtplasser og mottatt om lag 10 bekreftelser på søknad om båtplass.

Dessverre er det ennå noen som ikke følger foreningens fortøyningsreglement, tross styrets stressing av reglene og oppsynsmennenes veiledning. Det er flaut at dette gjentatte ganger må tas opp i styret. Dette kan vi ikke være bekjente av. Det som går igjen er mangel på spring.

Det skal monteres spring i begge retninger. Se veiledning på tavla i Nyhavn og her på nettsiden.

 

Konraddokken

Sjøsettingsrampen må repareres. Dekket er sprukket opp og utgjør en risiko. Dekket fjernes og nytt legges. Rampen vil bli stengt en tid.

Utenfor den nye brygga langs land er det noen store steiner som skal fjernes.

Det vurderes å legge asfalt på grusplassen i Konraddokken.

4 nye strømskap skal monteres.

 

Nyhavn

Klubbhuset trenger maling og noen bord må skiftes.

Det skal legges ny asfalten på nordre molo der kanten ble undergravd av sjøen.

 

Endring av rutiner for utsending av faktura

Styret jobber med planer om å sende faktura på e-post til medlemmene og bruke SMS til påminning.

Medlemmene oppfordres derfor til å gi melding til foreningen om sin e-post adresse og oppdatering av adressen ved endringer.

 

Neste styremøte 19. april.

 

HUSK SJØSETTINGEN LØRDAG 23. APRIL KL. 09:00.    MØT I GOD TID.

closeup2

Del denne nyheten


Nytt fra styret

ÅRSMØTET 2015

Fremmøtet til årsmøtet tirsdag 23. februar var omtrent som til forrige årsmøte. Etter opptelling ble det logget 39 stemmeberettigede og det får vi si oss tilfreds med.

Formannen, Odd Magnor Mellemstrand ønsket vel møtt og Kjell Veire ble valgt til møteleder. Referat fra forrige årsmøte ble godkjent uten merknader. Også årsberetning, regnskap, prisliste og budsjett for 2016 ble enstemmig godkjent. Det var ikke kommet inn forslag til styret som skulle tas opp til behandling på årsmøtet.

På forrige årsmøtet, 2015, ble det stilt spørsmål om hvorledes den nye regelen som styret foreslo i havnereglementets § 11 skulle forstås. Det ble oppfattet som uklart hvordan en skulle avtale slipping. Styret skulle se på ordlyden i paragrafen for å klargjøre den bedre.

Styret la på årsmøtet frem et redigert forslag til Havnereglementets § 11. Dette ble godkjent.

 

Valg.

 

Valgkomiteen la frem sin innstilling. Det var ikke kommet inn forslag på nye kandidater til styret og alle styremedlemmene hadde sagt seg villige til å stille opp igjen.

Styret ble så gjenvalgt med akklamasjon.

Styret året 2016:

Formann:                          Odd Magnor Mellemstrand

Kasserer:                           Kjetil Larsen

Sekretær:                          Jan Hoel

Styremedlem:                  Egil Kolstø

Styremedlem:                  Kjell Veire

Varamedlem:                   Kjetil Alvestad

Varamedlem:                   Leif Lagergren

Oppsynsmenn:                Jan Eie, Steinar Pettersen

 

Se også på nettsiden under ”kontakt” og oppslaget på tavla i Nyhavn for mer info om foreningens tillitsvalgte.

Del denne nyheten


Nytt fra styret

Styret hadde sitt siste møte for året den 8. desember. Oppsummeringen viser at det har vært et effektivt arbeidsår.

 

Driftskomiteen.

Har jobbet mye med rutiner for at ting skal være enkle og forutsigbare. Det er bla. laget et nytt fortøyningreglement, slipprutiner og retninglinjer for tilkopling av strøm til båten m.m. Det jobbes også med en såkalt FAQ, “Ofte stilte spørsmål” som gjennom nettsiden vår vil kunne gi svar på de fleste spørsmål som nå kommer til driftskomiteen. Denne funsjonene er allerede så smått satt i gang og kan finnes under fanen informasjon.

 

Konraddokken og Nyhavn.

I en tid nå har styret, ved oppsynsmennene, stresset havnereglementet og særlig fortøyningsreglene. Det er etterhvert blitt ganske bra i begge havnene. De aller fleste følger fortøyningreglementet, men noen henger ennå dessverre etter. Det slurves mest med å ha tilstrekkelig med fendre og setting av spring. Reglementet er enkelt og vi forventer at alle lojalt slutter opp om foreningens policy.

 

Årsmøtet.

Forberedelsene til årsmøtet er i gang. Styret har bedt valgkomiteen om å starte sitt arbeide. Leder er Ulf Pettersen.

Innkalling og årsberetning blir sendt ut i begynnelsen av februar.

Årsmøtet blir 23. februar 2016. Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 16. februar 2016.

 

Styret i Hana Båtforening ønsker alle medlemmer en

Riktig God Jul og en kommende God Båtsessong ! 

Del denne nyheten


Nytt fra styret

Driftskomiteen

 • Driftskomiteen melder om stor aktivitet fra medlemmer som ønsker å bytte båtplass. Mange forespørsler både fra medlemmer og andre interesserte. Det kan være ganske hektisk å besvare alle henvendelser og det går med mye tid til å besvare mange likelydende spørsmål. Driftskomiteen vil jobbe med en FAQ (Ofte stilte spørsmål) som vil kunne gi svar på de vanligste spørsmål som komiteen får.
 • Det er utført en grundig dykkerinspeksjon av flytebryggene og fester i Konraddokken. Alt synes å være i meget bra stand.

Landsetttingen 17. oktober 2015

Det var fint og stille vær da vi landsatte båtene, men skikkelig kaldt og farlig glatte båter. Det kommer ikke sol på opplagsplassen før et stykke ut på formiddagen så det kan kanskje være en tanke å starte opptaket noe senere på formiddagen. Men båtopptaket gikk tålig greit, men kunne nok ha gått smidigere og raskere. Det var denne gang ny sjåfør på kranbilen, han var ikke vant til oss og vi ikke til han og kommunikasjonen ble derfor ikke helt god. Se bilder fra landsettingen.

Hekkbolger2

Del denne nyheten


Nytt fra styret

Båtsesongen ble noe kort i år. Først ventet vi på våren som og var kald og knapt kom. Sommeren kom til slutt, men sent. De fleste fikk likevel noen fine turer og som de optimister vi er, håper vi igjen på en god neste sesong.

Styret er i gang med arbeidet etter ferien. Oppsynsmennene melder at det står godt til i havnene. Det har som kjent vært stresset en tid med å få innarbeidet foreningens fortøynings og fendringsregler. Som medlemmer kan vi nok ha ulikt syn på disse tingene, men reglene er utarbeidet med det mål for øyet at det skal være trygghet for skader på egen eller naboens båt.

Driftskomiteen vil ta i bruk rutine/sjekk-lister for faste punkter (fortøyning, fendring, etc.) som skal kontrolleres når oppsynsmennene har sine runder. Styret tok for seg høstens planer. Foreløpig er det disse oppgavene som står for tur.

Konraddokken

 • Vannposter på flytebryggene.
 • Utrigger fra servicebryggen parallelt med utsettingsrampen.
 • Asfaltering.

 Nyhavn

 • Reparere asfaltdekket mot nordre molo.
 • Ferdigstille snuplassene.

 

LANDSETTING BLIR LØRDAG 17. OKTOBER KL. 09:00. Vær ute i god tid.

De som ønsker å ha båten i opplag, må gi beskjed til oppsynsmann Jan Eie snarest.

Del denne nyheten


KNBF sitt bøyeprosjekt

Kongelig Norsk Båtforbund har lagt ut 11 nye svaibøyer i regionen til glede for båtfolket.
PDF Les mer her

Del denne nyheten


Sommerbåten kommer til Sandnes

Vi håper så mange båter som mulig har lyst og anledning til å seile sammen med Sommerbåten inn Gandsfjorden torsdag 30.juli og ut igjen fredag 31.juli.

Fra NRK:

No er programleiarane for Sommeråpent klare, og i Sandnes blir det Haddy N’jie og Tore Strømøy som skal ha sendinga. Les meir her: http://www.nrk.no/kultur/atle-pettersen-monstrer-pa-sommerbaten-1.12378816

Det er tre tidspunkt me håpar folk kjem ned på kaia (det kan kome endringar på tidspunkt):

-          Ankomst: torsdag 30. juli kl 16.00

-          Under Sommeråpent: torsdag 30. juli kl 21.30-22.15

-          Avreise: fredag 31. juli kl 07.30 (minst viktig)

NRK-sommerbåten

Del denne nyheten


Nytt fra styret

Det har vært stor aktivitet i havna i løpet av våren. Flere medlemmer som har solgt båt, kommer tilbake med ny båt innen ett-årsfristen. Det kan derfor bli litt styr med plasseringer, men det har gått greit. Sjøsettingen lørdag 25. april gikk som på skinner. Med rutinert kranfører og erfarne båteiere som mannskap ble det en effektiv og rask sjøsetting uten å gå på akkord med sikkerheten..

Konraddokken

 • Store steiner skal fjernes fra sjøbunnen utenfor den nye servicebrygga ved utsettingsrampen.
 • Fire nye lysmaster er montert og tilkoplet.
 • Strømskap på brygga er montert og tilkoplet strøm.
 • Storslippen er overhalt, malt og polstret.
 • Skinnegangen til storslippen er sjekket av dykker. Det ble påpekt at skinnegangen og underlaget var skjevt, men dette ble funnet i orden og det syntes ikke påkrevd med noen utbedring.
 • Samtlige vannposter og kraner er kontrollert (ca.20) og reparert både i Konraddokken og i Nyhavn.

Nyhavn

 • Flere båtplasser manglet strekkavlastere i fangtauet for baugen. Oppsynsmann har gjort båteierne oppmerksom på dette. Alle fortøyningstau skal ha strekkavlastere.
 • Betongkanten på brygga utenfor klubbhuset er nå kledd med treverk, et flott arbeid som høyner standarden.
 • Noen lysmaster i Nyhavn ert skiftet ut. Skal sjekke et par master til.

 

Styret ønsker alle medlemmer en trygg og trivelig båtsessong, nå venter vi på sol og varme!

 

Del denne nyheten


Nytt fra styret

ÅRSMØTET 2014

Det var svært godt fremmøte til årsmøtet den 10. februar 2015, det møtte 46 stemmeberettigede.

Etter at formannen hadde ønsket velkommen, takket han alle tillitsvalgte for et utmerket samarbeid i året som var gått. Kjell Veire ble valgt til møteleder og styrte så avviklingen av årsmøtet med sedvanlig sikker hånd. Referat fra forrige årsmøte ble godkjent med en merknad om at det manglet en side av referatet på nettet. Årsberetning, regnskap, prisliste og budsjett for 2015 ble enstemmig godkjent uten merknader. Det var ikke kommet inn forslag til årsmøtet utenom styrets forslag til endringer i vedtekter og havnereglement. Før avstemming gikk Egil Kolstø gjennom endringene. Hovedårsaken til endringene i vedtektene er gjort for at de skal være i samsvar med de krav som stilles til vedtekter i frivillige foreninger. Det er også foretatt en generell oppdatering og gjort et bedre skille mellom vedtekter og havnereglement. Det var kun vedtektene som krevde godkjenning av årsmøtet og disse ble enstemmig godkjent.

Det ble imidlertid noe diskusjon om forståelsen av havnereglementets nye § 11. Det ble oppfattet som uklart hvordan en skulle avtale slipping. Konklusjonen var at det blir som i dag, men styret vil se på ordlyden i paragrafen for å klargjøre den bedre.

Valg.

Ulf Pettersen presenterte valgkomiteens innstilling. Først var det valg til styret. Her var ikke kommet inn forslag og alle styremedlemmene hadde sagt seg villige til gjenvalg. Styret ble så gjenvalgt med akklamasjon. Oppsynsmann Jan Eie var på valg og her hadde det kommet inn et forslag på Alf Søyland. Etter avstemming ble Jan Eie gjenvalgt til oppsynsmann for 2 år.

Etter at den formelle delen av årsmøtet var over, ble det satt medlemsmøte. Her ble det gitt nærmere informasjon om fortøyningsreglene og diskutert forståelsen av disse.

 

Styret året 2015:

Formann:                          Odd Magnor Mellemstrand

Kasserer:                           Kjetil Larsen

Sekretær:                          Jan Hoel

Styremedlem:                  Egil Kolstø

Styremedlem:                  Kjell Veire

Varamedlem:                   Kjetil Alvestad

Varamedlem:                   Leif Lagergren

Oppsynsmenn:                Jan Eie, Steinar Pettersen

 

Se også på nettsiden under ”kontakt” og oppslag i Nyhavn for mer info om foreningens tillitsvalgte.

Del denne nyheten


Sjøsetting

Sjøsettingen våren 2015 blir lørdag 25 april

dreamstime_s_27489040

Del denne nyheten


Nytt fra styret

Som kjent har styret hatt en gjennomgang for å sjekke at fortøyninger er etter foreningens regler. Det ble også sendt ut en veiledning til alle medlemmer som viste hvordan båtene skulle fortøyes.
Etter synfaring nå i ettertid, ser det ut til at det meste nå er etter forskriftene.
Dette er gledelig og viser at båteierne tar ansvar. Men mange båter ligger på land så det blir spennende å se etter sjøsettingen 25. april neste år.
Driftskomiteen som tar seg av den daglige driften av havna har stor kontakt med medlemmene  og nok å henge fingrene i.  Det har gått på tilvisning av båtplass, bytte av båtplass og spørsmål rundt fortøyninger. Driftskomiteen og prosjektleder arbeider med en plan for arrondering og beplantning i Konraddokken. Kaikanten fra landgangen til flytebryggene og frem til utsettingsrampen er ferdig støpt og skal kles med treverk. Når dette om ikke så lenge blir ferdigstillet vil Konraddokken ta seg eksemplarisk ut, til glede for medlemmene og for naboskapet til havna.
Det har i det hele vært stor aktivitet rundt havnene i året som nå snart er ute, men vi fortsetter det gode arbeidet som er påbegynt til neste år.

Årsmøtet blir tirsdag 10. februar. Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 3. februar 2015.

Styret i Hana Båtforening ønsker alle medlemmer en riktig
God Jul og et fredelig og Godt Nytt båt-år !

Del denne nyheten


Nytt fra styret

Landsettingen lørdag 27. september gikk greit uten problemer. Det er 12 båter i opplag.
Sjøsettingen til neste sesong blir antagelig lørdag siste helga i april.
Som kjent ble det store skader på molo og bryggeanlegg etter stormen i desember i fjor.
Hana båtforening har søkt om erstatning fra naturskadefondet og vi har fått tilsagn om midler. Reparasjonene er nå stort sett ferdige. Mye arbeid er gjort som selvsagt har medført store utgifter så erstatningen kommer vel med. Driftskomiteen skal fra nå av ta seg av dugnadsarbeidet.
Funksjonene som dugnadsledere opphører derfor og dugnadslederne fortsetter som slippførere.
Det er som nevnt gjort mye arbeid og mer står på agendaen. Hana Båtforening sine havner fremstår allerede veldrevet og ryddige. Styret sender nå brev til flere som ikke har fortøyningene i orden.
Det vil bli satt en frist for å få brakt fortøyningene i samsvar med foreningens regler.
Støttestagene på slippen er skarpe og skal polstres. I begge havnene skal det skiftes ut lysarmaturer. Styret er også i gang med gjennomgang av lover og havnereglement med tanke på revisjoner som skal fremlegges på årsmøtet.
Konraddokken.
Kailinjen fra landgangen til flytebryggene mot utkjøringsrampen er nå på det nærmeste ferdig og i disse dager støpes toppdekket. Bryggekanten skal kles med treverk og det blir montert strøm og vannuttak. Det skal monteres ”nødstiger” og livbøyer på flytebryggene.
Nyhavn.
Brystningen på nordre molo er reparert og forsterket. Snuplassene er ferdig utfylt og skal planeres før asfaltering. Skader på flere av 10m utriggerne i Nyhavn er reparert. Disse utriggerne er særlig utsatt for slitasje.

Del denne nyheten


Nytt fra styret

Styret har hatt første møte etter ferien. Håper at alle har hatt en flott båtferie for i år fikk vi sommer.
Men selv om det har vært ferie og sommer har det vært aktivitet i havna. Vi har fått utbedret noen mindre skader på bryggene.
Skadet treverk på bryggene er skiftet ut.
Dessverre er mange utriggere i dårlig stand. Det er bestilt inn diverse reservedeler fra Ørsta Marine.
Det grøftet og lagt ned vannledning og trekkrør for strøm til nordre brygge i Konradden.
Vann er nå tilkoblet på nordre brygge i Konraddokken.
Det jobbes også for å legge til rette for strøm og vann ved båtrampen i Konraddokken.
Det er lagt frem kabler for strøm og vann til båtplassene langs Daleveien og disse blir ferdige i løpet av noen dager. Snuplassene på moloen i Nyhavn er snart ferdig grovplanert.
Som tidligere nevnt ble fortøyningene sjekket før sommeren på alle båtplassene. Resultatet var ikke bra og båteiere er blitt kontaktet med pålegg om å bringe fortøyningene i samsvar med foreningens regler.
Mange båteiere er trege med å etterkomme pålegg. Styret vil utarbeide et nytt skriv med fortøyningsreglene som gjelder.
Gjeldende fortøyningsregler er slått opp på tavla i Nyhavn.
Vi har også fått satt opp antenne for WiFi på klubbhuset. Målinger i havna tyder på at det nå er tilfredstillende internett-forhold for samtlige båtplasser i Nyhavn.
Søk opp Hana Baatforening, passord får du av opplyst av oppsynsmann.
Landsetting blir lørdag 27. september kl. 09:00. Vennligst gi oppsynsmann Jan Eie beskjed snarest om du vil ha båten i opplag.

Del denne nyheten