Landsetting

Landsetting for vinteropplag bli i år lørdag den 22. oktober. kl. 09:00. OBS: Møt i god tid.

Ta snarest kontakt med oppsynsmann Jan Eie om du ønsker vinteropplag på land.
Jfr. Havnergelementets § 14…..Båteiere som vil ha båten i vinteropplag på land må melde fra om dette til oppsynsmann innen 14 dager før opptak. 

Landsetting

Nytt fra styret

Fra styremøtet 21. juni.

Det har vært noe pågang i det siste for å få skifte båtplass. Flere medlemmer har fått nye båter og ønsker å skifte plass. Det kan være vanskelig å få til omrokkeringer mellom båtplassene. Driftskomiteen oppfordrer derfor alle som søker båtplass eller medlemmer som ønsker å skifte båtplass søke i god tid samt opplyse mest mulig om båten. Dette vil lette arbeidet med å finne plass som høver til båttypen.

Det har vært noe uklart hvordan medlemmene skal forholde seg til dugnadsinnkalling. Styret vil se nærmere på dette.

Som nevnt trenger klubbhuset til vedlikehold. Det skal skiftes noe kledning, dør og vinduer. Arbeidet starter opp etter ferien.

Internettlinja i Nyhavn skal oppgraderes i løpet av sommeren. Kapasitet og hastighet vil bli økt betraktelig.

Styret ønsker alle en god ferie og en trivelig båtsesong. 

201508

Nytt fra styret

Sjøsettingsrampen i Konraddokken.

Mange har glede av sjøsettingsrampen i Konraddokken, men den tilfredsstilte ikke lenger de krav vi setter og trengte nå skikkelig vedlikehold. Vi har derfor nyttet høvet til en større oppgradering. Underlaget er en solid steinfylling og på den er støpt et kraftig armert betongdekke. I sjøen utenfor betongdekket er det lagt prefabrikkerte hulldekker i betong.

IMG_0716

 

Nyhavn

Klubbhuset i Nyhavn trenger reparasjon. Noen kledningsbord skal skiftes og huset males.

Sjøsettingen lørdag 23. april gikk greit unna. Båtene kom raskt og uten problemer på vannet. Båteierne samlet straks sitt opplagsutstyr og plassen ble feid og spylt.

Nytt fra styret

Søknad om båtplass/bytte av båtplass – Endring av rutiner.

Fra og med året 2016 endres rutinene for søkere til båtplass samt for de som søker større eller mindre båtplass. Alle som søker båtplass i Hana Båtforening må nå hvert år bekrefte sin søknad i februar måned for å opprettholde søknaden som aktiv. Se for øvrig innkallingen til årsmøtet og rutinen som vil bli lagt ut på nettsiden.

Årsaken til endringen er at driftskomiteen bruker svært mye tid og arbeid ved tildeling av båtplasser. Det skrives og ringes til søkerne, men flere frafaller søknadene eller endrer på ønsket størrelse på båtplassen m.m. Flere har også fått nye adresser, e-post- adresser eller telefonnumre uten å ha gitt beskjed til foreningen. Alt dette koster driftskomiteen uforholdsmessig tid og arbeid som kunne vært benyttet mer konstruktivt. Disse nye rutinene vil medvirke til en enkel og mer effektiv tildeling av båtplasser.

Les mer på søknad siden

 

Driftskomiteen

Melder at det er tildelt 4 nye båtplasser og mottatt om lag 10 bekreftelser på søknad om båtplass.

Dessverre er det ennå noen som ikke følger foreningens fortøyningsreglement, tross styrets stressing av reglene og oppsynsmennenes veiledning. Det er flaut at dette gjentatte ganger må tas opp i styret. Dette kan vi ikke være bekjente av. Det som går igjen er mangel på spring.

Det skal monteres spring i begge retninger. Se veiledning på tavla i Nyhavn og her på nettsiden.

 

Konraddokken

Sjøsettingsrampen må repareres. Dekket er sprukket opp og utgjør en risiko. Dekket fjernes og nytt legges. Rampen vil bli stengt en tid.

Utenfor den nye brygga langs land er det noen store steiner som skal fjernes.

Det vurderes å legge asfalt på grusplassen i Konraddokken.

4 nye strømskap skal monteres.

 

Nyhavn

Klubbhuset trenger maling og noen bord må skiftes.

Det skal legges ny asfalten på nordre molo der kanten ble undergravd av sjøen.

 

Endring av rutiner for utsending av faktura

Styret jobber med planer om å sende faktura på e-post til medlemmene og bruke SMS til påminning.

Medlemmene oppfordres derfor til å gi melding til foreningen om sin e-post adresse og oppdatering av adressen ved endringer.

 

Neste styremøte 19. april.

 

HUSK SJØSETTINGEN LØRDAG 23. APRIL KL. 09:00.    MØT I GOD TID.

closeup2

Nytt fra styret

ÅRSMØTET 2015

Fremmøtet til årsmøtet tirsdag 23. februar var omtrent som til forrige årsmøte. Etter opptelling ble det logget 39 stemmeberettigede og det får vi si oss tilfreds med.

Formannen, Odd Magnor Mellemstrand ønsket vel møtt og Kjell Veire ble valgt til møteleder. Referat fra forrige årsmøte ble godkjent uten merknader. Også årsberetning, regnskap, prisliste og budsjett for 2016 ble enstemmig godkjent. Det var ikke kommet inn forslag til styret som skulle tas opp til behandling på årsmøtet.

På forrige årsmøtet, 2015, ble det stilt spørsmål om hvorledes den nye regelen som styret foreslo i havnereglementets § 11 skulle forstås. Det ble oppfattet som uklart hvordan en skulle avtale slipping. Styret skulle se på ordlyden i paragrafen for å klargjøre den bedre.

Styret la på årsmøtet frem et redigert forslag til Havnereglementets § 11. Dette ble godkjent.

 

Valg.

 

Valgkomiteen la frem sin innstilling. Det var ikke kommet inn forslag på nye kandidater til styret og alle styremedlemmene hadde sagt seg villige til å stille opp igjen.

Styret ble så gjenvalgt med akklamasjon.

Styret året 2016:

Formann:                          Odd Magnor Mellemstrand

Kasserer:                           Kjetil Larsen

Sekretær:                          Jan Hoel

Styremedlem:                  Egil Kolstø

Styremedlem:                  Kjell Veire

Varamedlem:                   Kjetil Alvestad

Varamedlem:                   Leif Lagergren

Oppsynsmenn:                Jan Eie, Steinar Pettersen

 

Se også på nettsiden under ”kontakt” og oppslaget på tavla i Nyhavn for mer info om foreningens tillitsvalgte.

Nytt fra styret

Styret hadde sitt siste møte for året den 8. desember. Oppsummeringen viser at det har vært et effektivt arbeidsår.

 

Driftskomiteen.

Har jobbet mye med rutiner for at ting skal være enkle og forutsigbare. Det er bla. laget et nytt fortøyningreglement, slipprutiner og retninglinjer for tilkopling av strøm til båten m.m. Det jobbes også med en såkalt FAQ, “Ofte stilte spørsmål” som gjennom nettsiden vår vil kunne gi svar på de fleste spørsmål som nå kommer til driftskomiteen. Denne funsjonene er allerede så smått satt i gang og kan finnes under fanen informasjon.

 

Konraddokken og Nyhavn.

I en tid nå har styret, ved oppsynsmennene, stresset havnereglementet og særlig fortøyningsreglene. Det er etterhvert blitt ganske bra i begge havnene. De aller fleste følger fortøyningreglementet, men noen henger ennå dessverre etter. Det slurves mest med å ha tilstrekkelig med fendre og setting av spring. Reglementet er enkelt og vi forventer at alle lojalt slutter opp om foreningens policy.

 

Årsmøtet.

Forberedelsene til årsmøtet er i gang. Styret har bedt valgkomiteen om å starte sitt arbeide. Leder er Ulf Pettersen.

Innkalling og årsberetning blir sendt ut i begynnelsen av februar.

Årsmøtet blir 23. februar 2016. Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 16. februar 2016.

 

Styret i Hana Båtforening ønsker alle medlemmer en

Riktig God Jul og en kommende God Båtsessong ! 

Nytt fra styret

Driftskomiteen

 • Driftskomiteen melder om stor aktivitet fra medlemmer som ønsker å bytte båtplass. Mange forespørsler både fra medlemmer og andre interesserte. Det kan være ganske hektisk å besvare alle henvendelser og det går med mye tid til å besvare mange likelydende spørsmål. Driftskomiteen vil jobbe med en FAQ (Ofte stilte spørsmål) som vil kunne gi svar på de vanligste spørsmål som komiteen får.
 • Det er utført en grundig dykkerinspeksjon av flytebryggene og fester i Konraddokken. Alt synes å være i meget bra stand.

Landsetttingen 17. oktober 2015

Det var fint og stille vær da vi landsatte båtene, men skikkelig kaldt og farlig glatte båter. Det kommer ikke sol på opplagsplassen før et stykke ut på formiddagen så det kan kanskje være en tanke å starte opptaket noe senere på formiddagen. Men båtopptaket gikk tålig greit, men kunne nok ha gått smidigere og raskere. Det var denne gang ny sjåfør på kranbilen, han var ikke vant til oss og vi ikke til han og kommunikasjonen ble derfor ikke helt god. Se bilder fra landsettingen.

Hekkbolger2

Nytt fra styret

Båtsesongen ble noe kort i år. Først ventet vi på våren som og var kald og knapt kom. Sommeren kom til slutt, men sent. De fleste fikk likevel noen fine turer og som de optimister vi er, håper vi igjen på en god neste sesong.

Styret er i gang med arbeidet etter ferien. Oppsynsmennene melder at det står godt til i havnene. Det har som kjent vært stresset en tid med å få innarbeidet foreningens fortøynings og fendringsregler. Som medlemmer kan vi nok ha ulikt syn på disse tingene, men reglene er utarbeidet med det mål for øyet at det skal være trygghet for skader på egen eller naboens båt.

Driftskomiteen vil ta i bruk rutine/sjekk-lister for faste punkter (fortøyning, fendring, etc.) som skal kontrolleres når oppsynsmennene har sine runder. Styret tok for seg høstens planer. Foreløpig er det disse oppgavene som står for tur.

Konraddokken

 • Vannposter på flytebryggene.
 • Utrigger fra servicebryggen parallelt med utsettingsrampen.
 • Asfaltering.

 Nyhavn

 • Reparere asfaltdekket mot nordre molo.
 • Ferdigstille snuplassene.

 

LANDSETTING BLIR LØRDAG 17. OKTOBER KL. 09:00. Vær ute i god tid.

De som ønsker å ha båten i opplag, må gi beskjed til oppsynsmann Jan Eie snarest.

Sommerbåten kommer til Sandnes

Vi håper så mange båter som mulig har lyst og anledning til å seile sammen med Sommerbåten inn Gandsfjorden torsdag 30.juli og ut igjen fredag 31.juli.

Fra NRK:

No er programleiarane for Sommeråpent klare, og i Sandnes blir det Haddy N’jie og Tore Strømøy som skal ha sendinga. Les meir her: http://www.nrk.no/kultur/atle-pettersen-monstrer-pa-sommerbaten-1.12378816

Det er tre tidspunkt me håpar folk kjem ned på kaia (det kan kome endringar på tidspunkt):

-          Ankomst: torsdag 30. juli kl 16.00

-          Under Sommeråpent: torsdag 30. juli kl 21.30-22.15

-          Avreise: fredag 31. juli kl 07.30 (minst viktig)

NRK-sommerbåten

Nytt fra styret

Det har vært stor aktivitet i havna i løpet av våren. Flere medlemmer som har solgt båt, kommer tilbake med ny båt innen ett-årsfristen. Det kan derfor bli litt styr med plasseringer, men det har gått greit. Sjøsettingen lørdag 25. april gikk som på skinner. Med rutinert kranfører og erfarne båteiere som mannskap ble det en effektiv og rask sjøsetting uten å gå på akkord med sikkerheten..

Konraddokken

 • Store steiner skal fjernes fra sjøbunnen utenfor den nye servicebrygga ved utsettingsrampen.
 • Fire nye lysmaster er montert og tilkoplet.
 • Strømskap på brygga er montert og tilkoplet strøm.
 • Storslippen er overhalt, malt og polstret.
 • Skinnegangen til storslippen er sjekket av dykker. Det ble påpekt at skinnegangen og underlaget var skjevt, men dette ble funnet i orden og det syntes ikke påkrevd med noen utbedring.
 • Samtlige vannposter og kraner er kontrollert (ca.20) og reparert både i Konraddokken og i Nyhavn.

Nyhavn

 • Flere båtplasser manglet strekkavlastere i fangtauet for baugen. Oppsynsmann har gjort båteierne oppmerksom på dette. Alle fortøyningstau skal ha strekkavlastere.
 • Betongkanten på brygga utenfor klubbhuset er nå kledd med treverk, et flott arbeid som høyner standarden.
 • Noen lysmaster i Nyhavn ert skiftet ut. Skal sjekke et par master til.

 

Styret ønsker alle medlemmer en trygg og trivelig båtsessong, nå venter vi på sol og varme!

 

Nytt fra styret

ÅRSMØTET 2014

Det var svært godt fremmøte til årsmøtet den 10. februar 2015, det møtte 46 stemmeberettigede.

Etter at formannen hadde ønsket velkommen, takket han alle tillitsvalgte for et utmerket samarbeid i året som var gått. Kjell Veire ble valgt til møteleder og styrte så avviklingen av årsmøtet med sedvanlig sikker hånd. Referat fra forrige årsmøte ble godkjent med en merknad om at det manglet en side av referatet på nettet. Årsberetning, regnskap, prisliste og budsjett for 2015 ble enstemmig godkjent uten merknader. Det var ikke kommet inn forslag til årsmøtet utenom styrets forslag til endringer i vedtekter og havnereglement. Før avstemming gikk Egil Kolstø gjennom endringene. Hovedårsaken til endringene i vedtektene er gjort for at de skal være i samsvar med de krav som stilles til vedtekter i frivillige foreninger. Det er også foretatt en generell oppdatering og gjort et bedre skille mellom vedtekter og havnereglement. Det var kun vedtektene som krevde godkjenning av årsmøtet og disse ble enstemmig godkjent.

Det ble imidlertid noe diskusjon om forståelsen av havnereglementets nye § 11. Det ble oppfattet som uklart hvordan en skulle avtale slipping. Konklusjonen var at det blir som i dag, men styret vil se på ordlyden i paragrafen for å klargjøre den bedre.

Valg.

Ulf Pettersen presenterte valgkomiteens innstilling. Først var det valg til styret. Her var ikke kommet inn forslag og alle styremedlemmene hadde sagt seg villige til gjenvalg. Styret ble så gjenvalgt med akklamasjon. Oppsynsmann Jan Eie var på valg og her hadde det kommet inn et forslag på Alf Søyland. Etter avstemming ble Jan Eie gjenvalgt til oppsynsmann for 2 år.

Etter at den formelle delen av årsmøtet var over, ble det satt medlemsmøte. Her ble det gitt nærmere informasjon om fortøyningsreglene og diskutert forståelsen av disse.

 

Styret året 2015:

Formann:                          Odd Magnor Mellemstrand

Kasserer:                           Kjetil Larsen

Sekretær:                          Jan Hoel

Styremedlem:                  Egil Kolstø

Styremedlem:                  Kjell Veire

Varamedlem:                   Kjetil Alvestad

Varamedlem:                   Leif Lagergren

Oppsynsmenn:                Jan Eie, Steinar Pettersen

 

Se også på nettsiden under ”kontakt” og oppslag i Nyhavn for mer info om foreningens tillitsvalgte.

Nytt fra styret

Som kjent har styret hatt en gjennomgang for å sjekke at fortøyninger er etter foreningens regler. Det ble også sendt ut en veiledning til alle medlemmer som viste hvordan båtene skulle fortøyes.
Etter synfaring nå i ettertid, ser det ut til at det meste nå er etter forskriftene.
Dette er gledelig og viser at båteierne tar ansvar. Men mange båter ligger på land så det blir spennende å se etter sjøsettingen 25. april neste år.
Driftskomiteen som tar seg av den daglige driften av havna har stor kontakt med medlemmene  og nok å henge fingrene i.  Det har gått på tilvisning av båtplass, bytte av båtplass og spørsmål rundt fortøyninger. Driftskomiteen og prosjektleder arbeider med en plan for arrondering og beplantning i Konraddokken. Kaikanten fra landgangen til flytebryggene og frem til utsettingsrampen er ferdig støpt og skal kles med treverk. Når dette om ikke så lenge blir ferdigstillet vil Konraddokken ta seg eksemplarisk ut, til glede for medlemmene og for naboskapet til havna.
Det har i det hele vært stor aktivitet rundt havnene i året som nå snart er ute, men vi fortsetter det gode arbeidet som er påbegynt til neste år.

Årsmøtet blir tirsdag 10. februar. Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 3. februar 2015.

Styret i Hana Båtforening ønsker alle medlemmer en riktig
God Jul og et fredelig og Godt Nytt båt-år !

Nytt fra styret

Landsettingen lørdag 27. september gikk greit uten problemer. Det er 12 båter i opplag.
Sjøsettingen til neste sesong blir antagelig lørdag siste helga i april.
Som kjent ble det store skader på molo og bryggeanlegg etter stormen i desember i fjor.
Hana båtforening har søkt om erstatning fra naturskadefondet og vi har fått tilsagn om midler. Reparasjonene er nå stort sett ferdige. Mye arbeid er gjort som selvsagt har medført store utgifter så erstatningen kommer vel med. Driftskomiteen skal fra nå av ta seg av dugnadsarbeidet.
Funksjonene som dugnadsledere opphører derfor og dugnadslederne fortsetter som slippførere.
Det er som nevnt gjort mye arbeid og mer står på agendaen. Hana Båtforening sine havner fremstår allerede veldrevet og ryddige. Styret sender nå brev til flere som ikke har fortøyningene i orden.
Det vil bli satt en frist for å få brakt fortøyningene i samsvar med foreningens regler.
Støttestagene på slippen er skarpe og skal polstres. I begge havnene skal det skiftes ut lysarmaturer. Styret er også i gang med gjennomgang av lover og havnereglement med tanke på revisjoner som skal fremlegges på årsmøtet.
Konraddokken.
Kailinjen fra landgangen til flytebryggene mot utkjøringsrampen er nå på det nærmeste ferdig og i disse dager støpes toppdekket. Bryggekanten skal kles med treverk og det blir montert strøm og vannuttak. Det skal monteres ”nødstiger” og livbøyer på flytebryggene.
Nyhavn.
Brystningen på nordre molo er reparert og forsterket. Snuplassene er ferdig utfylt og skal planeres før asfaltering. Skader på flere av 10m utriggerne i Nyhavn er reparert. Disse utriggerne er særlig utsatt for slitasje.

Nytt fra styret

Styret har hatt første møte etter ferien. Håper at alle har hatt en flott båtferie for i år fikk vi sommer.
Men selv om det har vært ferie og sommer har det vært aktivitet i havna. Vi har fått utbedret noen mindre skader på bryggene.
Skadet treverk på bryggene er skiftet ut.
Dessverre er mange utriggere i dårlig stand. Det er bestilt inn diverse reservedeler fra Ørsta Marine.
Det grøftet og lagt ned vannledning og trekkrør for strøm til nordre brygge i Konradden.
Vann er nå tilkoblet på nordre brygge i Konraddokken.
Det jobbes også for å legge til rette for strøm og vann ved båtrampen i Konraddokken.
Det er lagt frem kabler for strøm og vann til båtplassene langs Daleveien og disse blir ferdige i løpet av noen dager. Snuplassene på moloen i Nyhavn er snart ferdig grovplanert.
Som tidligere nevnt ble fortøyningene sjekket før sommeren på alle båtplassene. Resultatet var ikke bra og båteiere er blitt kontaktet med pålegg om å bringe fortøyningene i samsvar med foreningens regler.
Mange båteiere er trege med å etterkomme pålegg. Styret vil utarbeide et nytt skriv med fortøyningsreglene som gjelder.
Gjeldende fortøyningsregler er slått opp på tavla i Nyhavn.
Vi har også fått satt opp antenne for WiFi på klubbhuset. Målinger i havna tyder på at det nå er tilfredstillende internett-forhold for samtlige båtplasser i Nyhavn.
Søk opp Hana Baatforening, passord får du av opplyst av oppsynsmann.
Landsetting blir lørdag 27. september kl. 09:00. Vennligst gi oppsynsmann Jan Eie beskjed snarest om du vil ha båten i opplag.

Wi-Fi i Nyhavn

Det er mulig å kople seg til Internett i Nyhavn. Søk opp “Hana Baatforening”. Passord kan du få oppgitt av oppsynsmann. Signalet er kanskje litt svakt enkelte plasser i havna, men vi arbeider med saken.

Marina_

Nytt fra styret

Det er i løpet av mai – juni gjort mye arbeid, særlig i Konraddokken, med å fjerne gamle fortøyninger, bildekk etc.
Det er montert 3 stk. slangestativ i Konraddokken og 2 i Nyhavn og fått laget 1 slangestativ til bryggen ved utsettingsrampen i Konraddokken. Monteres når bryggen  er laget.
Forsterket monteringsskinnen på Nordre Brygge i KD.
Det er observert at “fiskere” klatrer over porten til flytebryggene. Dette kan medføre skade på porten og det må ses nærmere på hva som kan gjøres for å hindre dette.
Som nevnt i siste melding var det 19 medlemmer som hadde mangler ved fortøyningene og som fikk beskjed om å utbedre disse. En ny inspeksjon nå i juni ga nedslående resultat.
Det ble tatt en grundig sjekk av førtøyninger i begge havnene. Faktisk var det på de fleste båtene mangler i forhold til foreningens regelverk og fortøynings anbefalinger.
Styret vil innskjerpe at når det er gitt klare regler i foreningens lover, så skal de overholdes. Saken vil bli fulgt nøye opp av oppsynsmennene.

Vi ønsker alle medlemmer en fortsatt god og trygg båtsessong.

Nytt fra styret

Sjøsettingen lørdag 3. mai gikk greit. Det var stor travelhet med å komme på sjøen for flere av medlemmene skulle i konfirmasjon den lørdagen og det gikk radig å få sjøsatt båtene.
Det er allerede bestilt opptak til 27. september, en fordel å få båtene opp men det fortsatt kan være godt vær.
Ved inspeksjon i havna ble det funnet 19 båter som har dårlige fortøyninger. Eierne har fått beskjed om å rette opp. Det finnes et oppslag i tavla på klubbhuset der fortøyningsreglene er slått opp. Medlemmene bes rette seg etter dette.
Driftskomiteen er nå igangsatt og er aktiv. Den har allerede hatt stor kontakt med medlemmene.
I havna er det utført ca. 85 timer dugnad.
Særlig i Konraddokken er det gjort mye for å rydde opp og utbedre båtplassene.
Vi har fått levert en god del stor stein som skal benyttes til forsterkning av nordre molo i Nyhavn. Det er ønskelig å benytte denne anledningen til å plukke ut en del stein som kan brukes til å lø en platting i sjøkanten nord for gangbroen i Konraddokken. Denne vil kunne brukes for ilandstigning fra båter i forbindelse med bruk av båtrampen.
Styret ønsker medlemmene en kjekk og sikker båtsessong !

Nytt fra styret

Opprettelse av driftskomite.
Styret har i siste styremøte opprettet en driftskomite som skal ta seg av den daglige driften i havna mellom styremøtene.
Komiteen består av tre personer: Kasserer, senior-oppsynsmann og et styremedlem.
Disse vil ta seg av alle spørsmål vedrørende båtplasser som tildeling, tilvisning av båtplass, bytte av plass etc.
Komiteen vil også registrere all utført dugnad. For å unngå misforståelser skal all kommunikasjon skje skriftlig til og fra komiteen.
Avgjørelser som er fattet av komiteen kan i tvils tilfelle klages inn for styret.

Oppgaver som for tiden er prioriterte.
Vinteren har herjet med havnene. Asfaltdekket i Nyhavn er undergravd og grus og stein er skyllet bort av sjøen.
Moloen i Nyhavn, særlig nordre del, må forsterkes og det blir kjørt på stein før vi kan asfaltere igjen.
Samtidig gjør vi ferdig snuplassene nå som vi har tilgang til stein.
Det skal også monteres flere strøm og vannposter i Konraddokken.

Nytt fra styret

Årsmøtet for 2013 ble som kjent holdt 11. februar. Det var godt fremmøte, 39 medlemmer med stemmerett var til stede.
Møtet ble avviklet etter kjent mal og med sikker hånd av møteleder Kjell Veire.
Årsberetning ble enstemmig godkjent etter noen oppklarende spørsmål. Regnskapet for 2013 og forslag til budsjett for 2014 ble også enstemmig godkjent.

Valget ga dette resultat: (Enstemmig gjenvalg.)
Formann:         Odd Magnor Mellemstrand,         valgt for 1år
Kasserer:        Kjetil Larsen, valgt for 2 år
Sekretær:        Jan Hoel, ikke på valg
Styremedlem:  Egil Kolstø, valgt for 2 år
Styremedlem:  Kjell Veire, ikke på valg
Varamedlem:  Kjetil Alvestad, valgt for 1 år
Varamedlem:  Leif Lagergren, valgt for 1 år

Øvrige verv:
Oppsynsmann: Jan Eie, ikke på valg
Oppsynsmann: Steinar Pettersen, valgt for 2 år

Styret foreslo noen mindre endringer i Lover for Hana Båtforening.
Formålsparagrafens paragraf 1 sin ordlyd utvides med “allmenyttige formål” og en ny paragraf 20 tilføyes om eventuell “oppløsning av foreningen”
Dette for å få lovene i samsvar med dagens krav til frivillige organisasjoner og foreninger
Det var også kommet opp spørsmål om forståelsen om enkelte paragrafer, særlig paragraf 16 og 17. Disse ble besvart i henhold til praksis i foreningen.
Det ble nedsatt en komite som skal gå gjennom lovverket til neste årsmøte.