Fortøyningsregler ved utriggere

Vedtatt:   11.05.99
Revidert: 14.04.15

 

Reglene gjelder for alle båter som fortøyes ved utriggere i Hana Båtforening.

 

Utriggerne representerer en betydelig økonomisk verdi for båtforeningen.  De er produsert med høy kvalitet med tanke på lang levetid.  Det forutsettes likevel at den enkelte båteier behandler utriggerne og utstyret for øvrig med nødvendig aktsomhet.

 

Fortøyningsregler:

 

 • Båten skal fortøyes til utriggerne ved hjelp av tau med gummidempere.
 • Fortøyningsmateriell av metall slik som kauser, sjakler, fjærer, kroker, wire eller kjetting skal ikke benyttes.
 • Tau og gummidempere må ha tilstrekkelig dimensjon i forhold til båtens størrelse, tyngde og vindfang.
 • Tauene spleises eller knyttes til fortøyningsbøylene eller pullertene på utriggerne. Ørsta Marine anbefaler å lage en løkke på tauet og tre det som en renneløkke gjennom fortøyningsbøylen.
 • Benytt forholdsvis stram fortøyning akter. Fortøyning i baug gis slakk som tilpasses flo og fjære. Husk å sjekke baugfortøyningen ved springflo.
 • Det skal benyttes minst to spring. Disse skal være forholdsvis stramme og skal forhindre bevegelse i lengderetningen. Se fortøyningsskisser på arkets bakside.
 • Dersom wire eller kjetting benyttes for å låse båten til bryggeanlegget, skal disse være forsynt med gummi eller tilsvarende for ikke å skade utriggernes rustbeskyttelse. De tres gjennom utriggernes fortøyningsbøyle eller pullert og låses med hengelås til båten, ikke til utriggeren eller flytebryggen.
 • For å hindre sammenstøt mellom båt og bryggekant/monteringsskinne anbefales å strekke en slakk tau mellom utriggerne, foran baugen. Husk gummidemper.
 • Båten skal ha passende fendere, minst to fendere på hver side.

 

Den enkelte båteier vil holdes ansvarlig for eventuelle skader som påføres utriggere, monteringsskinne og brygge/flytebrygge. Alle båteiere plikter å rette seg etter pålegg gitt av foreningens oppsynsmenn eller driftskomite. Dersom det viser seg at enkelte båter ikke er egnet til å ligge ved tildelt plass, vil driftskomiteen forsøke å tildele en annen hensiktsmessig plass i havnen(e).

Oppsynsmenn foretar kontroll av fortøyningene og gir pålegg om endring av fortøyningen ved behov.

 

Fortøyningskrav

 

 • Båten fortøyes med 2 fortøyninger i baug og 2 fortøyninger akter.
 • Bruk minst to spring for å hindre bevegelse i lengderetning.
 • Benytt minst to fendre på hver side av båten.
 • Bruk kvalitetstau med tilstrekkelig dimensjon.
 • Fortøyning skal festes med anbefalte knuter/spleis til fortøyningsbøylene på utriggerne.
 • Bruk strekkavlastere av gummi i god kvalitet på alle tau.
 • Fortøyninger skal strammes tilstrekkelig for å unngå at båten jager i båsen.
 • Bruk av sjakler eller annet metallutstyr er ikke tillatt, da det vil forårsake korrosjon og slitasje på utriggere og fortøyningsbøyler.
 • Ved båtplasser som båteier vurderer som spesielt utsatt for vind må ekstra fortøyninger benyttes.

 

Eksempel på fortøyning