Havnereglement for Hana Båtforening

Sist endret 11.06.2024
Endringer er vist med farge

§ 1
Medlemmer av Hana Båtforening som er tilvist båtplass, skal ha sin båt ansvarsforsikret. Videre skal alle båter være registrert i godkjent register og utstyrt med forskriftsmessige registreringsnummer. Informasjon om forsikring, polise og registrering skal til enhver tid holdes oppdatert i foreningens medlemssystem. Foreningen skal på forlangende ha rett til å få nødvendig dokumentasjon på registrering og forsikring.

§ 2
Medlemmer som tilvises båtplass skal innbetale et engangstilskudd etter satser som er vedtatt av årsmøtet. Tilskuddet skal innbetales når plassen blir tilvist. Engangstilskudd innbetales kun en gang og da ved første gangs tilvisning av båtplass. Hovedregelen er derfor at medlemmene ikke betaler engangstilskudd ved senere tilvisninger så lenge medlemskapet opprettholdes, se dog § 4, tredje siste setning.

§ 3
Tildeling av båtplasser skjer etter ansiennitet og foretas av driftskomiteen. Det tildeles som hovedregel kun en båtplass pr. medlemskap. Medlemmer som blir tildelt båtplass må ta plassen i bruk innen rimelig tid, og senest innen 1 måned. Båten skal ved ankomst være ferdigstilt og i fullt sjødyktig stand. Det er kun medlemmer som er tildelt båtplass som kan disponere tildelt båtplass. Medlem som har fått tildelt båtplass skal også være eier av båten og stå oppført både som registrert eier og som forsikringstaker i de aktuelle dokumenter. Driftskomiteen har rett til å omdisponere båtplasser/opplagsplasser til foreningens beste og flytte medlemmer til ny båtplass dersom foreningen ser dette som nødvendig, ref vedtektene § 10.

§ 4
Tildelt båtplass kan ikke lånes bort, leies ut eller overdras til andre av det enkelte medlem. Ved salg av båt overtar foreningen disponeringen av den aktuelle båtplass. Medlemmet som har solgt sin båt kan beholde sin båtplass i inntil 1 år etter salget, hvoretter vanlig ansiennitet skal gjelde. Medlemmer som ønsker å beholde båtplass mens søken etter ny båt pågår må i forbindelse med salget av båten selv kontakte foreningen for å gjøre retten gjeldende. Ved dødsfall, eller når andre forhold inntrer som medfører at medlemmet ikke lenger kan eller ønsker å disponere båtplassen, vil båtplassen etter søknad til styret kunne overtas av ektefelle, registrert samboer eller partner, eller barn. Barn må melde seg inn i foreningen og betale fullt engangstilskudd. Ved slik overtakelse av båtplass overtas ikke foreldres ansiennitet. Barns ansiennitet gjelder fra den dato barnet ble medlem i foreningen.

§ 5
Ved salg av båt skal driftskomiteen underrettes skriftlig innen 1 uke etter at salget har funnet sted. Medlemmer som ønsker å bytte ut sin båt til en annen båt som skal fortøyes i havnen, må sende skriftlig søknad til driftskomiteen om dette samtidig som informasjon om ny båt legges inn som ny båt i foreningens medlemssystem. En søknad blir ikke behandlet med mindre alle opplysninger om ny båt er på plass. Søknaden skal inneholde opplysninger om båttype, lengde, bredde, dybde og vekt på den nye båten. Driftskomiteen avgjør om den nye båten kan benytte nåværende båtplass eller om den skal omplasseres til en annen båtplass. Dersom båten skal omplasseres, vil driftskomiteen forsøke å finne en passende båtplass i en av havnene. Hvis passende båtplass ikke kan finnes og søknaden derfor ikke umiddelbart kan imøtekommes, vil søkeren bli satt på venteliste. Alle søknader om båtplass og alle søknader om bytte av båtplass må bekreftes èn gang pr. år i februar måned for å opprettholdes som aktiv søknad. Hvis en båt skal være borte fra havnen i mer enn 90 dager, skal medlemmet snarest melde fra om dette skriftlig til driftskomiteen. Den aktuelle båtplassen disponeres vederlagsfritt i mellomtiden av foreningen. Dette gjelder også når båten er i vinteropplag eller annet opplag på land.

Foreningen kan leie ut ledige plasser for periodene sommer og/eller vinter. Sommer er definert fra 1. mai til 30. september, mens vinter er fra 15. oktober til 15. april. Fortrinnsvis skal plasser tildeles som faste plasser, men plasser som ikke tildeles kan leies ut for en periode av gangen.

Forutsetningen for å få leie en slik plass er at man er/blir medlem i foreningen ved leieavtalens inngåelse. Leieperioden faktureres i en engang og må være betalt, sammen med medlemskapet før plass kan tas i bruk. Det gis ingen refusjon.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at dette er en sesongleie uten noen lovnad eller garanti for tilgjengelige plasser etter sesongens utløp. Det må søkes om nye perioder hvert år.

§ 6
Medlemmer som ikke bruker sine båter eller båtplasser over lengre tid (1 år) kan etter observasjon fra styret eller driftskomiteen bli pålagt et forklaringskrav fra styret. I etterkant av samtaler med båteier/medlem vil styret ha fullmakt til å vurdere om en skal forlange fjerning av båt og oppsigelse av båtplass som ikke er i bruk, basert på at foreningen ikke er tjent med å oppbevare ubenyttede båter til medlemmer som ikke er aktive brukere av båten/havnen.

§ 7
Fortøyninger skal kontrolleres og godkjennes av oppsynsmann og skal alltid være i samsvar med de instrukser som til enhver tid er gitt for fortøyninger i havnene. Dette for å verne om medlemmenes og foreningens verdier. Fortøyninger kan skiftes ut eller endres for medlemmets kostnad og risiko hvis ikke henstillinger om å bringe disse i stand straks etterkommes. Det kan i tillegg bli ilagt et gebyr for dette arbeidet.

§ 8
Alle medlemmer er pliktige til å utstyre sine båter med brukbare fendere og disse skal være lagt ut når båten ligger i havnen. Minste antall er 2 fendere pr. side, men antall og dimensjon må avpasses etter båtens størrelse og hva godt sjømannskap tilsier.

§ 9
Fortøyninger og andre fester må ikke settes slik at de er til hinder for båtene i havnene. Bruk av flytende fortøyninger, garn, liner, teiner, lignende fiskeredskaper er ikke tillatt i havnene. Samleteiner innenfor egen båtplass tillates. Det tillates ikke lagring midlertidig eller fast på foreningens anlegg.

§10
Hver båteier er pliktig til å holde det ryddig rundt egen båt, også mens båten står på land. Alle må unngå forsøpling og forurensning og ikke volde skade og ulempe for andre. Olje og oljeholdig avfall skal ikke etterlates i havnen, men tas med og leveres til godkjent mottak. Dette ansvar påhviler det enkelte medlem. Etter landsetting og sjøsetting skal opplagsplass og slipp ryddes og spyles godt. Hvis dette ikke blir gjort umiddelbart, vil den ansvarlige bli belastet for ryddeutgifter.

§11
Følgende tjenester tilbys kun for medlemmer med fast tildelt båtplass, altså medlemmer som har innbetalt engangstilskudd, ref prislisten:

  1. Slipping av båt som har fast båtplass, iht prisliste
  2. Vinteropplag for båt som har fast båtplass, på land i Konradden, ved bruk av egen tilhenger, når tilhenger er utstyrt med registreringsnummer og dette er registrert i foreningens medlemssystem, iht prisliste
  3. Vinteropplag for båt som har fast båtplass, på land i Nyhavn, med bruk av eget oppslagsutstyr, iht prisliste
  4. Gratis benyttelse av båtrampen og parkeringsplassen i Konraddokken dersom medlem har registrert sin(e) kjøretøy i de systemene foreningen benytter. Dersom bil og henger er sammenkoblet blir dette regnet som et kjøretøy og parkering er gratis. Dersom henger er frakoblet bilen, må det betales ordinær takst for parkering av henger.
  5. Gratis parkering for egen bil i Konradden i forbindelse med bruk av egen båt, dersom medlem har registrert sin(e) bil(er) i de systemene foreningen benytter.

De samme tjenestene tilbys også til medlemmer som tidligere har hatt fast tildelt båtplass, men som nå har båt uten fast båtplass i foreningen samt medlemmer på venteliste for fast båtplass som ønsker å forskuttere innbetaling av engangstilskudd. De nevnte tjenester omfatter kun båter / utstyr som eies av medlemmet.

§ 12
All slipping skal avtales med oppnevnte slippførere. Bare de til enhver tid oppnevnte slippførere har tillatelse til å kjøre slippene. Alle opptak og sjøsettinger til og fra vinteropplag eller annet opplag på land skal avtales med oppsynsmann. Opptak og sjøsetting med for eksempel lastebil eller mobilkran må ikke utføres uten at oppsynsmann er til stede. Avtalt slipping må avbestilles senest innen 2 dager før avtalt dag, ellers svares full slippeavgift. I tvilstilfeller (eks. sykdom) avgjøres dette av oppsynsmann eller slippfører. Avtale om slipping mv. som ikke benyttes bortfaller. Ved opptak, slipping og sjøsetting møter båteieren med de hjelpesmenn som trengs.

§ 13
Materialer og utstyr til oppstøtting og avstivning av båter i opplag må båteieren holde selv, og må være klar og for hånden ved landsetting. Disse skal være av skikkelig kvalitet og skal fjernes fra opplagsplassen innen 1 uke etter sjøsetting. Båter i opplag på land må sikres forsvarlig og etterses regelmessig. Oppsynsmenn/driftskomite kan gi pålegg om utbedring av oppstøtting som en mener ikke gir tilstrekkelig sikkerhet.

§ 14
Eier av båt som volder skade på annen båt eller Hana Båtforenings havneanlegg er selv ansvarlig for dette. Foreningen har intet ansvar for eventuelle skader på båtene eller utstyr og personer under slipping, landsetting, sjøsetting, på opplagsplass eller i havnen.

§ 15
Dato for felles opptak og sjøsetting fastsettes av driftskomiteen, og kunngjøres på informasjonstavlene og på foreningens nettside. Driftskomiteen fastsetter årlig prisen for fellesopptak og sjøsettinger. Båteier som er med på fellesopptak plikter å betale sin andel i forbindelse med felles sjøsetting uavhengig av om båten sjøsettes eller ikke. Opplag på land skal foretas etter fastsatte regler. Båteiere som vil ha båten i vinteropplag på land må melde fra om dette til oppsynsmann innen 14 dager før opptak. Båteiere som ikke har meldt fra om opptak, kan avvises. Båtene skal være klare til sjøsetting til fellesutsettingen, hvis ikke må eieren ha inngått ny avtale med oppsynsmann før fellesutsetting finner sted.

§ 16
Hana Båtforenings intensjon er å være en småbåthavn. Maksimal båtstørrelse ved de enkelte båtplassene skal være i henhold til driftskomiteens og styrets vurdering og godkjennelse. Sikkerhet og havneanleggenes egnethet vil være sentrale elementer i denne vurderingen.

§ 17
Medlemmer som har båtplass med utriggere skal hvert år rengjøre utrigger og pongtonger for tang og skjell med mindre annet er bestemt.

§ 18
Alkohol eller andre rusmidler må ikke misbrukes i båthavnen.