Vedtekter for Hana Båtforening

Sist endret på årsmøte 22. februar 2022
Sist endret er vist med uthevet skrift.

§ 1
Foreningens formål er å arbeide for utbredelse av fritidsbåtliv i Sandnes og omegn på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder og
1) virke for etableringen av og forestå driften av fritidsbåthavner;
2) virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur,
3) virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og maritimt miljøvern;
4) ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen fritidsbasert utnyttelse;
5) samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til å fremme båtlivets og båt- folkets interesser.
Hana Båtforening er en ideell, ikke-økonomisk frivillig organisasjon og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål.

§ 2
Foreningens styre består av 5 medlemmer med stemmerett (leder, kasserer, sekretær og to styremedlemmer), som velges av årsmøtet. Leder velges ved særskilt valg hvert år. De andre velges for 2 år, et styremedlem og kasserer den ene året, og sekretær og andre styremedlem det andre året. Årsmøtet velger i tillegg 2 oppsynsmenn og 2 varamenn som møter i styremøter, men som ikke har stemmerett. Varamenn velges hvert år, mens oppsynsmenn velges for 2 år med en på valg hvert år.
Årsmøtet velger revisor for 2 år av gangen. Sosialkomite, 3 medlemmer, velges årlig. Valgkomite, 3 medlemmer, velges årlig. Styret innstiller til valgkomité. Styrets leder og minimum 50 % av styrets øvrige medlemmer skal ha båtplass på tidspunktet for årsmøtet.

§ 3
Styret besørger den løpende drift og ivaretar foreningens interesser. Det skal føres protokoll fra styrets møter. Leder er kontaktperson mellom båtforeningene i Sandnes.
For å lette den daglige driften samt for å ivareta foreningens interesser, kan styret vedta et havnereglement samt nødvendige praktiske regler, instrukser og retningslinjer m.m. Styret oppretter en driftskomite som forestår den daglige driften av foreningen på vegne av styret, og rapporterer og gir tilbakemelding til styret i styremøtene. Komiteen har blant annet ansvar for tildeling av båtplasser og arbeid som har tilknytning til dette, samt andre oppgaver som styret fastsetter.
Vedtatte praktiske regler, instrukser og retningslinjer skal innføres i styreprotokollen og være påført dato for vedtak og kommuniseres til medlemmene. Havnereglementet og de nødvendige praktiske regler, instrukser og retningslinjer som styret fastsetter skal ikke være i strid med ”Vedtekter for Hana Båtforening”, og er å anse for styrende dokumenter som rangerer under vedtektene og er å regne som bindende for foreningens medlemmer.

§ 4
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Det innkalles av styret med 14 dagers varsel. Forslag til årsmøtet skal være styret i hende minst 7 dager før ordinært årsmøte holdes.

§ 5
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 8 dagers varsel når styret mener det er nødvendig, eller når minst 20 medlemmer forlanger det.

§ 6
På ordinært årsmøte behandles følgende:
1. Gjennomgang av referat fra forrige ordinære årsmøte
2. Årsberetning
3. Regnskap med revisjonsberetning for året og budsjett for kommende år
4. Innkomne forslag.
5. Valg av styreleder, styremedlemmer og øvrige verv som
beskrevet i § 2.
På ordinært årsmøte fastsettes også medlemskontingenter, havneavgifter, engangstilskudd, prisliste og godtgjørelse til tillitsvalgte. Det skal skrives protokoll fra årsmøtet, og protokoll godkjennes og signeres av to medlemmer som velges på møtet. Det er bare medlemmer i foreningen som har stemmerett på årsmøtet.

§ 7
Alle medlemmer skal betale medlems- kontingent. Oversikt over gjeldende avgifter for tjenester settes inn i prislisten. Satsene for kontingent og avgifter gjelder for ett kalenderår, og blir ikke redusert for deler av kalenderåret. Krav om disse blir sendt ut og forfaller til betaling 1 måned etter dato for utsendelse. Ved betaling etter purring påløper purregebyr i henhold til satser.

§ 8
Medlemmer som unnlater å betale, etter første gangs purring med frist 14 dager, forfalt kontingent, avgifter, gebyrer eller andre regninger fra foreningen, eller unnlater å følge foreningens vedtekter, havnereglement, praktiske regler, instrukser og retningslinjer vedtatt av styret eller skriftlige pålegg fra styret, kan av styret ekskluderes og bortvises fra havnen. Ekskludering medfører tap av alle rettigheter, herunder også ansiennitet. Et slikt vedtak om ekskludering kan ankes til årsmøtet for endelig avgjørelse. Hvis et medlem blir ekskludert, kan det ikke bli medlem igjen før skyldig kontingent eller utestående er gjort opp for eller betalt.

§ 9
Personer som ønsker medlemskap og/eller båtplass må søke og gi foreningen samtykke til å behandle medlemsopplysninger i henhold til gjeldende lovverk via foreningens medlemssystem. Organisasjoner, foreninger eller firma kan ikke på egen hånd eller gjennom enkeltpersoner oppnå medlemskap og/eller båtplass. Oppsigelse av medlemskap og/eller båtplass skal skje skriftlig/elektronisk. Medlemsopplysninger holdes oppdatert av medlemmet i medlemssystemet.

§ 10
For at havnene skal kunne utnyttes på den mest hensiktsmessige måte må medlemmene etterkomme alle driftskomiteens anvisninger, inkludert tildeling av båtplasser og opplagsplasser. Ingen medlemmer eier sine båtplasser – det er foreningen som eier og disponerer alle havne- og opplagsplasser og øvrige eiendeler. Driftskomiteen har rett til å omdisponere båtplasser/opplagsplasser til foreningens beste. Påkrevd bytte av båtplasser/ opplagsplasser kan herunder foretas. I tvilstilfeller avgjør styret saken med endelig virkning. Hvis forholdene tillater det, kan driftskomiteen gi tillatelse til at båtens jolle fortøyes innenfor båtplassen som disponeres.

§ 11
Samtlige medlemmer kan pålegges dugnadsarbeid med inntil 10 timer årlig. Medlemmer med mer enn en båtplass kan pålegges inntil 10 timer dugnad pr. båtplass. De som ikke møter til avtalt tid, eller ikke utfører pålagt dugnad, må betale den til enhver tid gjeldende dugnadssats til båtforeningen. Dersom et medlem, etter 2 gangers anmodning ikke har møtt, betales den til enhver tid gjeldende fulle dugnadssats. Driftskomiteen kan utpeke en eller flere slippførere som har ansvaret for slippingen og slipputstyret.

§ 12
Foreningens medlemmer er pålagt å rette seg etter foreningens vedtekter og havnereglement samt praktiske regler, instrukser og retningslinjer vedtatt av styret. Nye medlemmer som blir opptatt i foreningen skal tildeles et eksemplar av vedtektene og havnereglementet, og plikter å sette seg inn i disse og andre praktiske regler, instrukser og retningslinjer som gjelder for foreningen.

§ 13
Vedtektene skal holdes oppdatert slik at de til enhver tid er tidsmessige. Forandringer kan bare gjøres på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslag til endringer må være innlevert styret minst 7 dager før årsmøtet.

§ 14
Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsnings- beslutning krever simpelt flertall.
Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, herunder også den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.
Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende allmennyttig formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.