Nytt fra styret

Styret har hatt møter 24.oktober og 12. desember.

Vi har fått sluttført kameraovervåkning i Konraddokken og dette fungerer nå utmerket.

Flere er blitt tildelt båtplass men det er fortsatt en del ledige plasser, spesielt for mindre båter.

Etter dugnadene gjenstår litt diverse arbeider som nå blir utsatt til våren

Økonomien er god i foreningen og gjør at vi kan se positivt på 2020 og fortsette å oppgradere havnene til beste for medlemmene.

Utover ordinære løpende saker bruker styret i disse dager en del tid til forberedelse av Årsmøte. Valgkomiteen er også i gang med sitt arbeid og vi håper at medlemmer er positive til å stille som kandidater til verv i foreningen. Innkalling med saksdokumenter blir sendt ut via Havneweb.

Husk Årsmøte 18. februar 2020, kl 19:00

Felles båtopptak med kranbil

DATO FOR FELLES OPPTAK AV BÅTER FOR VINTEROPPLAG I NYHAVN:

LØRDAG 19. 0KTOBER 2019 kl. 0900.

De som ønsker å ha båten på land må reservere plass hos oppsynsmann Tom Ove Kvarme, tlf. 920 42 244 innen 5. oktober 2019.
Tilbudet er forbeholdt medlemmer som er tildelt fast båtplass i foreningens havner.

BÅTER, TRALLER OG ANNET UTSTYR SOM HENSETTES PÅ OMRÅDET, UTEN ETTER AVTALE MED OPPSYNSMANN, VIL BLI FJERNET FOR EIERS REGNING OG RISIKO.
HAVNEREGLEMENTET §§ 10 – 14 OMHANDLER BÅTEIERENS PLIKTER I FORBINDELSE MED BÅT I OPPLAG PÅ LAND. STYRET OPPFORDRER BÅTEIERNE TIL Å SETTE SEG GODT INN I GJELDENDE REGLER.

Nytt fra styret

Styremøte 22. august.

Styret hadde den 22. august. sitt første møte etter ferien. Det har i sommer vært en rolig tid i havna, men nå må vi i gang igjen. I forkant av møtet demonstrerte Jostein noen av de mange muligheter hvordan Havneweb kan brukes i styrearbeidet, innkallinger, saker, referater og lagring m.m. Dette ble vist på en nyanskaffet 55 tommers skjerm i klubbhuset.

Havneweb gir styret nye muligheter for administrasjon og oversikter og vil kunne forenkle mye av arbeidet. Styret gir sin tilslutning til å ta dette verktøyet fullt i bruk.

Ting som er på gang.

Det blir innkalt til stor dugnad den 27. d.m. Det er mangt som skal gjøres.

Bla. skal det monteres vannposter på flytebryggene i Konraddokken.

I begge havnene kommer det opp skilt som informerer om at havna er kameraovervåket. Det har dessverre vært innbrudd og tyveri i Konraddokken, men nå med kameraovervåkingen oppe og går vil det forhåpentlig bli en slutt med den slags.

Redningsstiger og livbøyer skal settes opp på brygger i begge havner.

Begge klubbhusene skal males. Ugress etc. lukes og bryggene spyles.

Vi skal sjekke utriggerne og reparere svakheter så de er klare til å møte vinterværet.

Vi minner for øvrig om regelen som sier at medlemmene skal fjerne tang og skjell på utriggerne tilhørende sin båtplass.

Det nærmer seg også tiden for landsetting. Det blir antagelig siste lørdag i oktober. Vi kommer tilbake med dato og minner om at de som ønsker båten i landopplag gir beskjed til oppsynsmann i god tid.

Viktig melding til sjøfarende i Sandnes Kommune sitt havneområde

Logo_Sandnes_Havn

Vedlagt er ny fartsforskrift, samt kart over hvilke 3 sjøområder den nye fartsforskriften gjelder for i Sandnes Kommune, fra og med 1.juli 2019.

Skilter er satt opp ved posisjoner hvor fartsbegrensningen blir gjeldende fra gitt dato.

Det må også nevnes i denne forbindelse at sjøveisreglene alltid kommer til anvendelse uavhengig av forskriften, og det er politiet som har myndighet til å gripe inn ved brudd på forskriften eller sjøveisreglene.

Fartsforskriften

Kart Indre Havn

Kart Hommersåkvågen

Kart Aadnøy

Nytt fra styret

Styremøte 9. mai

Som mange av dere har sett er kamera montert i Konraddokken. Vi venter på ei fiberlinje for å kunne ta dette i bruk, forventes klart i løpet av juni. Info om bruk og pålogging vil bli sendt ut til alle med båtplass i Konradden når anlegget er oppe og går.

Som dere husker fra Årsmøtet var foreningen gjeldfri pr nyttår. Den fine utviklingen fortsetter, og da Kjetil la fram regnskap og balanse sto jubelen i taket blandt styremedlemmene som har vært med noen år. Aldri har det vært så mye «pææng på bok» ble det sagt.

Vi holder på å samle inn dokumenter, avtaler, viktig mailkorrespondanse osv. til en ny database som Tor Arne har opprettet. Så har du noe liggende som kan være av interesse gjeldende Hana Båtforening, send det til vår mailadresse postmottak@hana-bf.no . Det vil være så mye enklere for nye styrer når alt relevant ligger samlet på en plass.

Det vil bli etablert 2 vannposter på flytebryggene i Konraddokken. Disse skal rekke til alle båtplassene. Stiger og livbøyer kommer også, ting tar bare litt tid.

Vi vil kalle inn til dugnad over sommerferien. Dette skal Driftskomiteen og Oppsynsmennene planlegge over ferien, og vi vil bruke Havneweb til innkalling. Det er en del vi bør og kan gjøre på dugnad, det kan jo rett og slett være kjekt også da.

Spiller du LOTTO, EXTRA, oddsen, tipping…… Registrer deg i Grasrotandelen. Da gir du 7% av innsatsen din til foreningen vår. Du kan gjøre dette på nett eller hos din kommisjonær. Si du vil støtte Hana Båtforening eller oppgi org nr. 984 484 666

 

Grasrot Plakat Liggende

Nytt fra styret

Forrige styremøte ble mye brukt til å få ting på plass. Mangt å sette seg inn i, men overgangen fra et tidligere innkjørt styre til et nesten helt nytt styre synes å gå veldig greit.

Det nye styret har gjort om på driftskomiteen for å få denne mer funksjonsrettet. Komiteen er nå delt i to underutvalg med hver sitt område: Tildelingsutvalg som tar seg av tildeling og omrokkering av båtplasser og Driftsutvalg som har som oppgave den daglige drift og oppfølging av denne.

Oppsynsmennene har hatt en ny runde med sjekk av fortøyninger. Det så tålig bra ut. Enkelte båteiere har fått beskjed om hva som burde utbedres. Synkehullene i Nyhavn er fylt med singel. Håpet er at vannet som slår over moloen finner veien ut gjennom singelen og ikke undergraver asfalten og bryggene.

Det skal monteres livbøyer i hver havn. Utfordringen er at de blir stående i fred. Også redningsstiger på flytebryggene i Konradden og på bryggene i Nyhavn.

Vi har et utmerket verktøy i Havneweb og styret vil ta dette aktivt i bruk for informasjon til medlemmene. Eks. ved innkalling til dugnad og administrasjon av denne. Styret vil også se nærmere på hvordan Havneweb kan nyttes til arkivering og lagring av avtaler, kontrakter, søknader m.v.

 

Ledige båtplasser

Vi har fortsatt noen ledige båtplasser for båter under 16 fot. Vi hadde ledig opp til 24 fot, men disse er er nå fulle.

Send søknad til vår e-post adresse: postmottak@hana-bf.no

Søknadskjema finner du på vår hjemmeside: https://hana-bf.no under fanen informasjon.

 

Minner om: Felles sjøsetting

Dato for felles sjøsetting med kranbil: LØRDAG 27. APRIL KL 0900.

Vær på plass i god tid.

Etter sjøsetting skal opplagsplass ryddes og spyles, Jfr. Havnereglementet § 10. Materialer og utstyr til oppstøtting skal fjernes fra opplagsplassen innen 1 uke etter sjøsettingen, jfr. Havnereglementet § 12

 

Nytt fra styret

Det første styremøtet etter Årsmøtet ble avholdt 27. februar. Som kjent ble det mange utskiftinger i styret, og én ny oppsynsmann. Dette møtet ble brukt til mye info, registreringer i systemer og demonstrasjon av blant annet Havneweb som styre- og økonomiverktøy.

Ellers regner vi med at det kribler av vårfornemmelse blant medlemmene og mange har allerede starta planlegging av vårpuss og stell av farkostene i de flotte havnene våre.

Lørdag 27. april er bestemt som dato for felles sjøsetting med kranbil, mer info kommer.

Styret gikk gjennom arbeidsplan for 2019, signaler fra Årsmøtet og innspill fra medlemmer. Det ble vedtatt å bestille kameraovervåkning i Konraddokken med håp om oppstart før påske. Videre må redningsstiger og livbøyer prioriteres. Vi vil prøve å få etablert vannposter på flytebryggene i Konraddokken. Hull i asfalten å tette og kvalifisert kontroll av de eldste utriggerne i Nyhavn stod også på agendaen.

Det er brukt mye tid de to siste årene med Havneweb. Vi oppfordrer alle medlemmer til å bruke dette verktøyet. Logg deg inn på din side, se over om opplysningene om deg stemmer og legg inn opplysninger og bilde av båt også. Nyheter blir fortløpende lagt ut på vår hjemmeside.

Neste styremøte er 28. mars hvor blant annet omorganisering av driftskomite er på agendaen.

closeup2

Årsmøtet 19.02.2019

Det var slutten på en epoke og kanskje begynnelsen på en ny de 34 medlemmene var med på i dette årsmøtet. Etter om lag 20 års innsats, ønsket Odd Magnor Mellemstrand å gi klubba videre.

Årsmøtet ble satt og formannen ønsket vel møtt. Det var ingen merknader til innkallingen. Innkallingen og årsmøtedokumentene var denne gang utsendt på havneweb til de som foreningen har e-post adressen til. Kjell Veire ble foreslått som møteleder og Jan Hoel som referent. Ingen andre forslag. Formann Odd M. Mellemstrand ga så ordet til møteleder.

Referatet fra forrige årsmøte ble lest opp og godkjent uten merknader. Årsmelding, regnskap, budsjett og prislisten ble også enstemmig godkjent. Revisor Ulf Pettersen redegjorde for hvordan en var kommet frem til en tydeligere verdifastsettelse for Hana Båtforenings havneanlegg og hvordan dette fremkom i balansen.

Innkomne forslag:
Det var kun mottatt en mail med 7 spørsmål/innspill. Spørsmålene gikk bla. på vedlikehold av dekket på moloene, WiFi, og type strømnett (IT nett i Nyhavn). Spørsmålene og innspillene var greie å ta stilling til og ble besvart utførlig

Valg:
Ulf Pettersen la fram valgkomiteens forslag. Det ville bli en del utskiftninger i styret fordi ingen av de som var på valg, etter lang og tro tjeneste, ønsket å ta gjenvalg.

Største overraskelsen var at formannen ønsket avløsning. Det ble ikke krevd skriftlig avstemming og kandidatene ble stemt inn hver for seg. Hver enkelt ble enstemmig valgt.

 

Valget ga følgende resultat:

Styret året 2019:

Formann/leder:       Jostein Løland         (ny)
Kasserer:                  Kjetil Larsen              (ikke på valg)
Sekretær:                 Tor Arne Oltedal       (ny)
Styremedlem:          Egil Kolstø                 (ikke på valg)
Styremedlem:          Tore Bårdsen            (ny)
Varamedlem:           Kjell Veire                  (ny)
Varamedlem:           Geir Atle Sjøberg     (ny)
Oppsynsmenn:        Tom Ove Kvarme    (ny. Nyhavn)
Steinar Pettersen     (ikke på valg. Konraddokken)

Årsmøtet ble hevet kl. 20:15.

Etter årsmøtet forsatte medlemsmøte. Det kom bla. spørsmål om porter foran moloene slik som på flytebryggene i Konraddokken. Vann og strøm på flytebryggene og videre arbeid i Konraddokken. Det nye styret fikk signaler å arbeide videre med.

Nytt fra styret

Årets siste styremøte dreide seg stort sett om det kommende årsmøtet, men styret nyttet også anledningen til en hyggelig årsavslutning med god drøs og julegrøt. Foreningens og havneanleggene sin status ble gjennomgått. Det vil gå frem av årsberetningen at vi kan være godt fornøyd med foreningens stilling og standard.

Det er utført store arbeider i de senere år som har gitt et ytterligere løft til bryggeanleggene. Men det er fortsatt oppgaver som står for tur og vedlikeholdet kan ikke ta lange pauser. Vi har gode rutiner og har i år tatt i bruk styrings- systemer som til enhver tid gir en enestående oversikt til styret og nyttig informasjon til medlemmene. Medlemmene oppfordres til å holde seg orientert gjennom nettsiden vår hana-bf.no og på Havneweb: https://www.havneweb.no

Ellers er det nå en rolig tid i havnene. Så får vi la vinteren gå rolig sin gang mens vi pusler litt ombord med ting og tang og ser frem til en ny båtsesong.

 

Vi minner om:

Årsmøtet blir holdt tirsdag 19. februar 2019.
Innkalling til årsmøtet blir sendt ut omkring 1. februar og blir i år sendt på SMS og E-post til de vi har mobil.nr til og på havneweb til de vi har e-postadresse til.

Merk at årsmelding, regnskap m.m. dvs.dokumentene til årsmøtet kan finnes på havneweb.
Forslag til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 12. februar.
Valgkomiteen er i funksjon. Forslag kan sendes til medlemmer av valgkomiteen: Ulf R. Pettersen, Tom Ove Kvarme, Jostein Løland.

 

Styret ønsker alle medlemmer:

God_jul

Juletre_baat

Nytt fra styret

Dette innskutte styremøtet ble holdt for å få bedre tid til å gå gjennom aktuelle saker i forbindelse med årsmøtet, og for at julemøtet og årsavslutningen den 11. desember kunne få større oppmerksomhet om den sosiale biten.

Årsmøtet. Viktige datoer.
Årsmøtet blir holdt tirsdag 19. februar 2019.
Innkalling til årsmøtet blir sendt ut omkring 1. februar og blir i år sendt på SMS og E-post til de vi har mob.nr. og havneweb e-adresse til. Merk at dokumentene til årsmøtet vil kunne finnes på havneweb.
Forslag til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 12. februar.
Valgkomiteen trer om kort tid i funksjon. Forslag kan sendes til medlemmer av valgkomiteen: Ulf R. Pettersen, Tom Ove Kvarme, Jostein Løland.

Driftskomiteen melder at det ennå er noen ledige båtplasser og interesserte bør snarest ta kontakt.

Siste styremøte i 2018 blir tirsdag 11. desember.

Nytt fra styret

Før det ordinære styremøtet var det et samarbeids og orienteringsmøte med styret for Sandnes Sjøspeiderne. Det ble uttrykt ønsker fra begge parter og det ble enighet om at det skal utarbeides en avtale som tar hensyn til forventninger og samarbeid.

Landsettingen 20. oktober gikk raskt unna. Det var overraskende få båter som ble tatt opp i år.  Dette kan være en tilfeldighet, men båtene er blitt større og det har i de senere årene vært minimalt med is i havna. Det er også noen medlemmer som vil ha opplag på tralle i Konraddokken.

Driftskomiteen melder om at det fortsatt er noen ledige båtplasser. I hovedsak er dette plasser for litt mindre båter omkring 14-16 ft. (eks. skjærgårdsjeeper)

Som nevnt har vi sjekket flytebryggene, fortøyninger og ankringsfester. Nå er turen kommet til utriggerne. Her skal vi kontrollere festebolter og innfestning av flyteelementene. Den enkelte bør også sjekke sin brygge og melde fra om det oppdages noe som ikke er som det skal. Minner også om fortøyningsreglementet og at det ikke skal benyttes sjakler eller karabinkroker for å feste tauet til utriggerne.

Neste styremøte er 11. desember og forberedelser til årsmøtet er da på agendaen.

Felles båtopptak med kranbil

DATO FOR FELLES OPPTAK AV BÅTER FOR VINTEROPPLAG I NYHAVN:

LØRDAG 20. 0KTOBER 2018 kl. 0900.

De som ønsker å ha båten på land må reservere plass hos oppsynsmann Espen Soma, tlf. 95759995 innen 6. oktober 2018.
Tilbudet er forbeholdt medlemmer som er tildelt fast båtplass i foreningens havner.

BÅTER, TRALLER OG ANNET UTSTYR SOM HENSETTES PÅ OMRÅDET, UTEN ETTER AVTALE MED OPPSYNSMANN, VIL BLI FJERNET FOR EIERS REGNING OG RISIKO.
HAVNEREGLEMENTET §§ 10 – 14 OMHANDLER BÅTEIERENS PLIKTER I FORBINDELSE MED BÅT I OPPLAG PÅ LAND. STYRET OPPFORDRER BÅTEIERNE TIL Å SETTE SEG GODT INN I GJELDENDE REGLER.

Vinteropplag for båter på traller i Konraddokken

Tilbudet er forbeholdt medlemmer som er tildelt fast båtplass i foreningens havner. Tidsrom for opplag er fra 20. oktober 2018 til 27. april 2019.

De som ønsker å ha båten på land må reservere plass hos oppsynsmann Steinar Pettersen, tlf. 91169604 innen 6. oktober 2018.

BÅTER, TRALLER OG ANNET UTSTYR SOM HENSETTES PÅ OMRÅDET, UTEN ETTER AVTALE MED OPPSYNSMANN, VIL BLI FJERNET FOR EIERS REGNING OG RISIKO.
HAVNEREGLEMENTET §§ 10 – 14 OMHANDLER BÅTEIERENS PLIKTER I FORBINDELSE MED BÅT I OPPLAG PÅ LAND. STYRET OPPFORDRER BÅTEIERNE TIL Å SETTE SEG GODT INN I GJELDENDE REGLER.

Nytt fra styret

Selv om det har vært ferie har det likevel vært litt aktivitet i havna.

Driftskomiteeen melder at det har vært tildelt noen båtplasser og foretatt noen rokkeringer av båtplasser i løpet av sommeren. Det kan synes at det på sikt vil bli noen flere ledige båtplasser og interesserte bør ta kontakt med et av medlemmene i driftskomiteen.

Konraddokken. Flytebryggene i Konraddokken er sjekket og dykker har gått over fortøyninger og ankring. Vi har mottatt rapport som konkluderer med at alt er i utmerket stand.

Det har dessverre vært uvedkommende i noen båter i Konraddokken. Tyverier og hærverk er anmeldt og politiet har sikret spor.

Utsettingsrampen i Konraddokken er populær og alle er velkomne til å benytte denne mot en liten avgift. Det foreningen ikke vil tillate er at det drives kommersiell virksomhet med utleie av eks. vannscooter fra områder som Hana Båtforening disponerer. Dette er dem det gjelder gjort tydelig oppmerksomme på.

Personvern (GDPR). Som nevnt er også Hana Båtforening omfattet av dette reglementet.

Det dreier seg om vern for den enkelte mot at personlige opplysninger kan bli misbrukt (eks.solgt til reklamefirma) og om medlemmenes rettigheter og krav på innsyn om hva som er registrert om egen person. Styrets har ansvar og er forpliktet til ikke å misbruke persondata. Styret og alle tillitsvalgte som har adgang til Hana Båtforenings medlemsregistre har i den anledning undertegnet en personlig erklæring.

Mer om dette kan finnes under fanen *Vår personvernspolicy* som nevnt i forrige ”Nytt fra styret.”

Neste styremøte er 23. oktober.

 

Opptak for vinteropplag i Nyhavn blir 20. oktober kl. 09:00.

De som ønsker å ta opp båten for vinteropplag på land, må snarest gi beskjed om dette til

Oppsynsmann Espen Soma

957 59 995
somaespen@gmail.com

Jmfr. Havnereglementet §12 t.o.m.§14.

 

Nytt fra styret

Driftskomiteen får for tiden mange spørsmål om båtplasser. Alle spørsmål blir raskt besvart. Vi viser også til vår ”Ofte stilte spørsmål” som ligger under fanen Informasjon. Her finnes svar på det meste.

I Konraddokken er det noen ganger båthengere som blir stående igjen. Det kan være mye bry med å finne frem til rette eier av hengeren da den kan være solgt og ikke registrert på ny eier. Det er selgers plikt å rapportere salg til Statens Vegvesen.

Vi har som nevnt gått over til nytt regnskap og administrasjonssystem (Havneweb).

I den forbindelse jobbes det med å få registrert og tydeliggjort foreningens verdier og verdiskapning.

summer

Personvern.
Hana Båtforening er også omfattet av de nye personvernreglene .

Den offisielle personvernforordningen – General Data Protection Regulation, GDPR, gir forskrifter om personvern som vi er pålagt å følge.

Hjemmesiden vil få en ny fane som vil inneholde: *Vår personvernspolicy. *Hva har Hana Båtforening registrert om meg og blankett for *krav om innsyn i Hana Båtforenings register.

Neste styremøte er 28. august.

Styret ønsker alle medlemmer en trivelig og trygg båtsessong.

 

Nytt fra styret

Styret har nå hatt sitt første ordinære møte etter årsmøtet.
Det har vært en usedvanlig rolig begynnelse på nyåret. Men nå begynner det så smått å røre på seg mot en ny sesong.
Sjøsettingen i år (21.04) ble litt forsinket fra morgenen av på grunn av teknisk feil med kranbilen. Men da utsettingen først kom i gang gikk det greit unna.
Det jobbes med å få ut vann og etter hvert strøm til flytebryggene i Konraddokken.
Det har vært klagd på at hoved-jordfeilbryteren i Nyhavn ofte har løst seg. Det elektriske anlegget er kontrollert og det er ikke funnet feil i strømnettet. Brukerne bes sjekke eget elektroutstyr.
Driftskomiteen opplyser at det for tiden er noen ledige båtplasser. Det gjelder plasser for båter opp mot 24 ft.
Foreningen tok i år i bruk et nytt administrasjons og regnskapssystem. (havneweb) Kasserer opplyser at erfaringene med dette er svært gode. Alle fakturaene er nå utstyrt med KID. nr. Dette betyr at innbetalingene går rett til bokføring. Eventuelle purringer utløses også automatisk når fristen for innbetalingene er utløpt. Foreningen får derved en utmerket oversikt og det letter arbeidet til kassereren.
Styrets møteplan for 2018:
24. april 12. juni 28. august 23. oktober 11. desember.

LEDIGE BÅTPLASSER

Hana Båtforening har for tiden er noen ledige båtplasser. Det gjelder plasser for båter opp til 24 ft. Ta kontakt med driftskomiteen om du er interessert. postmottak@hana-bf.no
eller mob. Leif Lagergren 915 28 890, Kjetil Larsen 907 70 664

Årsmøtet 20.02.2018

I år møtte 34 stemmeberettigede medlemmer og det var en del færre enn fjorårets (46). Formannen ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen, det fremkom ingen. Kjell Veire ble foreslått som møteleder og Jan Hoel som referent. Ingen andre forslag.

Formann Odd M. Mellemstrand ga så ordet til møteleder Kjell Veire.

Kjell Veire loset årsmøtet videre gjennom sakslisten med stødig hånd.

Referatet fra forrige årsmøte ble enstemmig godkjent uten merknader. Årsberetning, regnskap, budsjett og prislisten ble også enstemmig godkjent.

Det var kommet inn tre forslag til behandling på årsmøtet:

  1. Styret la frem til avgjørelse i årsmøtet om det såkalte båtgarasjeprosjektet skulle videreføres eller avsluttes. Det har vært avholdt møte med Sandnes kommune med tanke på å få avklart om båtgarasjeprosjektet skal fortsette eller avsluttes. Styret for Hana Båtforening har drøftet saken, og ønsker at dette skal avgjøres av årsmøtet.

Etter at møtet grundig hadde diskutert saken ble den tatt opp til avstemming. Resultatet av avstemmingen innebærer at prosjektet avsluttes.

 

  1. Forslag fra Stig Roald Hansen Håland om at medlemmer skal kunne benytte båtrampen gratis. Styrets forslag ligger i prislisten. Dersom det innkomne forslaget får flertall må prislisten endres i samsvar med forslaget. Dersom styrets forslag får flertall blir prislisten som den ble sendt ut i innkallingen.

Her var mange gode argumenter både for og i mot. Etter avstemmingen ble styrets forslag som er innarbeidet i den utsendte prisliste vedtatt.

 

  1.  Forslag fra Stig Roald Hansen Håland om servicebygg/toaletter til medlemmene. OMM orienterer og gir uttrykk for styrets syn.

Styret informerte om at det finnes toalett og vaskemuligheter både i Konraddokken og Nyhavn. Forslagstiller var tilfreds med dette svaret.     

  

Ulf Pettersen la fram valgkomiteens forslag. Komiteen hadde ikke mottatt forslag på nye kandidater. Alle i det nåværende styret hadde sagt seg villige til å stille opp igjen.
Det var ingen som forlangte skriftlig valg og da det sittende styret har gjort en utmerket jobb, ble det gjenvalg på samtlige tillitsvalgte med akklamasjon.

 

Styret året 2018:

Formann/leder:       Odd Magnor Mellemstrand
Kasserer:                  Kjetil Larsen
Sekretær:                  Jan Hoel
Styremedlem:          Egil Kolstø
Styremedlem:          Kjell Veire
Varamedlem:           Kjetil Alvestad
Varamedlem:           Leif Lagergren
Oppsynsmenn:        Espen Soma (Nyhavn)
                                   Steinar Pettersen (Konraddokken)

Årsmøtet ble hevet kl. 21:00.

Etter årsmøtet demonstrerte Kjetil Larsen det nye administrasjons og regnskapssystemet som foreningen har tatt i bruk.

Hana Båtforening har inngått en avtale med Havneweb og KNBF om et nytt styringsverktøy for våre 2 havner. Havneweb vil lette arbeidet med administrasjon av medlemsinfo, båtplasser og fakturering.

Systemet synes å være fortreffelig for ledelsen av båtforeninger og for det enkelte medlem til å skaffe seg oversikt. Når du søker opp den oppgitte webadressen (URL) til havneweb, får du opp innloggingsbildet. Når du logger inn kommer du først til ”din side.” Men det finnes mye mer så klikk litt rundt. Brukernavn og passord har alle medlemmer fått tilsendt på SMS og E-post. Styret oppfordrer alle medlemmer til å oppgi e-post adresse og mobilnummer, da dette vil spare foreningen for mye arbeid og utgifter. Husk også å gi beskjed om endringer.

Merk at nå vil all fakturering bli sendt pr e-post og alle faktura er med KID nr.
Spørsmål kan rettes til kasserer Kjetil Larsen 90770664

Nytt fra styret

Styret hadde siste møte i året 2017, tirsdag 12. desember.

Agendaen for møtet var i hovedsak forberedelser til årsmøtet.

Dato for årsmøtet blir 20. februar 2018. Sted: Klubbhuset til Hana Idrettslag.

Innkallingen med årsberetning og regnskap m.v. blir sendt medlemmene i begynnelsen av februar.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 13. februar.

 

Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Forslag til valgkomiteen sendes

Ulf Pettersen.

Følgende styremedlemmer er på valg:

”Leder,”   ”kasserer,”  ”1 styremedlem,” ” 2 varamedlemmer” og

”1 oppsynsmann.”

 

Styret i Hana Båtforening ønsker alle medlemmer:

En riktig God Jul og en ny god Båtsesong.

Nytt fra styret

Det er for tiden en litt roligere periode for driftskomiteen, men dette svinger fort og det alltid noe arbeid med tilrettelegging og skifte av båtplasser. Det er også jevnlige vedlikeholdsarbeider på gang, bla. i Nyhavn skal det repareres dype huller i asfalten både på nordre og søndre molo. Slipptrallen i Konraddokken er reparert. Trallen er slitt og moden for fornying. Komiteen vurderer å få laget en ny eller kanskje legge ned denne slippen som blir lite brukt.

Oppsynsmennene melder at maset om korrekt fortøyning og fendring har gitt resultater. Det er alltid noen som henger etter, men vi håper at den standarden som nå er opparbeidet vil vare en tid, før det må ruskes opp i dette igjen.

Utriggere og trebrygger er spylt for grønske og slim og alle utriggere er oljet. Dessverre ble dette arbeidet i gang satt litt for sent slik at det ikke ble gjort ferdig, men arbeidet fortsetter til våren.

Landsettingen den 21. oktober gikk greit og raskt. Det var ikke så mange båter som ville på land i år og båtene ble heist og plassert i søndre ende på opplagsplassen. Det er derfor en del ledig plass ennå til eventuelt å plassere båter på tralle.

Det varen del diskusjon i styret om dugnadsjobbing. Det har vært litt lite av dette i det siste og området lider dessverre og ugress og grønske har fått gro fritt. Slike ting må vi klare å rydde opp i på dugnad, hvis ikke må foreningen leie inn betalt hjelp og da vil det jo kunne få følger for kontingenten.

Oppsynsmennene vil til våren forsøke å arrangere dugnadshelger.

Flere medlemmer har også gitt uttrykk for at de savner det sosiale som følger med dugnadssamlinger. Så får vi håpe at mange kan møte og at vi kan holde det ship shape på foreningens område.

Vinteropplag for båter på trailer i Konraddokken

Tilbudet er forbeholdt medlemmer som er tildelt fast båtplass i foreningens havner. Tidsrom for opplag  er fra 21. oktober 2017 til 21. april 2018.

De som ønsker å ha båten på land må reservere plass hos oppsynsmann Steinar Pettersen, tlf. 91169604 innen 7. oktober 2017.

HAVNEREGLEMENTET §§ 10 – 14 OMHANDLER BÅTEIERENS PLIKTER I FORBINDELSE MED BÅT I OPPLAG PÅ LAND.  STYRET OPPFORDRER BÅTEIERNE TIL Å SETTE SEG GODT INN I GJELDENDE REGLER.

Slik skal vi ikke ha det i båtforeningen !

Se nøye på bildene. Skrekk og gru !

Det ene viser en bosskasse som er overfyllt og renner over. Det andre viser tre boss-sekker med avfall etter oljeskift og fra den ene sekken renner olja ut. Og sekker utenom bosskonteineren blir ikke tatt med av renovasjonen.

20170918_134842

20170918_134909

Ville i det lengste tro at det ikke er våre medlemmer som har lagt avfall igjen på denne måten. For det har faktisk hendt at uvedkommende har benyttet våre bosskasser, men dessverre er det nok mest trolig at det er synder fra våre medlemmer.  Den slags oppførsel er ikke forenlig med medlemskap i båtforeningen.

Når du kommer hjem fra båt-turen og om bosskassen er full, så ta søppelet ditt hjem og kast det der og ikke forslum området som bildet viser.

Nå til høsten står oljeskift på programmet. Merk at det absolutt ikke er tillatt å kaste eller sette spillolje og liknende farlig og forurensende avfall fra seg i havna. Slikt avfall skal leveres til spesialmottaket på avfallsplassen.

Alle medlemmer skal ha lest og godtatt havnereglementet. Det skal også respekteres.

 

Havnereglementets § 10
Hver båteier er pliktig til å holde det ryddig rundt egen båt, også mens båten står på land. Alle må unngå forsøpling og forurensning og ikke volde skade og ulempe for andre.

Olje og oljeholdig avfall skal ikke etterlates i havnen men tas med og leveres til godkjent mottak. Dette ansvar påhviler det enkelte medlem.

Etter landsetting og sjøsetting skal opplagsplass og slipp ryddes og spyles godt. Hvis dette ikke blir gjort umiddelbart, vil den ansvarlige bli belastet for ryddeutgifter.

 

 

Nytt fra styret

Som tidligere annonsert var det noen ledige båtplasser. Alle disse plassene er nå tildelt søkerne.

Det nye overvåkingssystemet fungerer glimrende med høyoppløste bilder fra havneområdene. Medlemmer med båtplass kan kontakte styret for veiledning og adgang til overvåkingsbildene.

 

I det siste har det vært innkalt til dugnad både i Konraddokken og Nyhavn for å vaske og spyle brygger og utriggere for grønske og slim.

I Konraddokken er spyle- jobben ferdig. I Nyhavn er det fortsatt litt arbeid igjen. Når vaske/spylejobben er ferdig, skal treverket oljes, så vi håper på godvær.

Dessverre har vi nok ventet for lenge med dette arbeidet. Brygger og utriggere begynte å bli farlig sleipe og det var mye slim og grønske som måtte bort.

I frentiden vil vi forsøke å få til en årlig rengjøring av brygger og utriggere.

 

Som kjent har styret stresset for å få alle fortøyninger og fendring i samsvar med foreningens regler. Det har vært tålig bra en stund nå, men synes å skli litt ut igjen.

Vi henstiller til alle med båtplass om å sette seg grundig inn i fortøyningsgreglementet og rette seg etter oppsynsmanns anvisninger. Det er ikke spørsmål om å like

eller ikke like fortøyningreglene, men å etterkomme det foreningen har vedtatt.

 

Landsetting 2017, blir 21. oktober og Sjøsetting 2018, blir 21. april.

Se plakat om landsetting.

FELLES BÅTOPPTAK MED KRANBIL

Dato for felles opptak av båter for vinteropplag i Nyhavn:

LØRDAG 21. OKTOBER 2017 KL. 09:00
OBS!! Møt i god tid.

De som ønsker å ha båten på land må reservere plass hos oppsynsmann Espen Soma, mob.tlf. 95759995 innen 7. oktober.

HAVNEREGLEMENTET § 10 – 14 OMHANDLER BÅTEIERS PLIKTER I FORBINDELSE MED BÅT I OPPLAG PÅ LAND. STYRET OPPFORDRER BÅTEIERE TIL Å SETTE SEG GODT INN I GJELDENDE REGLER.

 

Konraddokken forandres

Arbeidet i Konraddokken er i full gang. Plassen er ryddet, grust opp og planert. Nå venter asfalten. Ny Konraddokk til Påske.

nye_konraddokken