Nytt fra styret

Årets siste styremøte dreide seg stort sett om det kommende årsmøtet, men styret nyttet også anledningen til en hyggelig årsavslutning med god drøs og julegrøt. Foreningens og havneanleggene sin status ble gjennomgått. Det vil gå frem av årsberetningen at vi kan være godt fornøyd med foreningens stilling og standard.

Det er utført store arbeider i de senere år som har gitt et ytterligere løft til bryggeanleggene. Men det er fortsatt oppgaver som står for tur og vedlikeholdet kan ikke ta lange pauser. Vi har gode rutiner og har i år tatt i bruk styrings- systemer som til enhver tid gir en enestående oversikt til styret og nyttig informasjon til medlemmene. Medlemmene oppfordres til å holde seg orientert gjennom nettsiden vår hana-bf.no og på Havneweb: https://www.havneweb.no

Ellers er det nå en rolig tid i havnene. Så får vi la vinteren gå rolig sin gang mens vi pusler litt ombord med ting og tang og ser frem til en ny båtsesong.

 

Vi minner om:

Årsmøtet blir holdt tirsdag 19. februar 2019.
Innkalling til årsmøtet blir sendt ut omkring 1. februar og blir i år sendt på SMS og E-post til de vi har mobil.nr til og på havneweb til de vi har e-postadresse til.

Merk at årsmelding, regnskap m.m. dvs.dokumentene til årsmøtet kan finnes på havneweb.
Forslag til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 12. februar.
Valgkomiteen er i funksjon. Forslag kan sendes til medlemmer av valgkomiteen: Ulf R. Pettersen, Tom Ove Kvarme, Jostein Løland.

 

Styret ønsker alle medlemmer:

God_jul

Juletre_baat

Nytt fra styret

Dette innskutte styremøtet ble holdt for å få bedre tid til å gå gjennom aktuelle saker i forbindelse med årsmøtet, og for at julemøtet og årsavslutningen den 11. desember kunne få større oppmerksomhet om den sosiale biten.

Årsmøtet. Viktige datoer.
Årsmøtet blir holdt tirsdag 19. februar 2019.
Innkalling til årsmøtet blir sendt ut omkring 1. februar og blir i år sendt på SMS og E-post til de vi har mob.nr. og havneweb e-adresse til. Merk at dokumentene til årsmøtet vil kunne finnes på havneweb.
Forslag til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 12. februar.
Valgkomiteen trer om kort tid i funksjon. Forslag kan sendes til medlemmer av valgkomiteen: Ulf R. Pettersen, Tom Ove Kvarme, Jostein Løland.

Driftskomiteen melder at det ennå er noen ledige båtplasser og interesserte bør snarest ta kontakt.

Siste styremøte i 2018 blir tirsdag 11. desember.

Nytt fra styret

Før det ordinære styremøtet var det et samarbeids og orienteringsmøte med styret for Sandnes Sjøspeiderne. Det ble uttrykt ønsker fra begge parter og det ble enighet om at det skal utarbeides en avtale som tar hensyn til forventninger og samarbeid.

Landsettingen 20. oktober gikk raskt unna. Det var overraskende få båter som ble tatt opp i år.  Dette kan være en tilfeldighet, men båtene er blitt større og det har i de senere årene vært minimalt med is i havna. Det er også noen medlemmer som vil ha opplag på tralle i Konraddokken.

Driftskomiteen melder om at det fortsatt er noen ledige båtplasser. I hovedsak er dette plasser for litt mindre båter omkring 14-16 ft. (eks. skjærgårdsjeeper)

Som nevnt har vi sjekket flytebryggene, fortøyninger og ankringsfester. Nå er turen kommet til utriggerne. Her skal vi kontrollere festebolter og innfestning av flyteelementene. Den enkelte bør også sjekke sin brygge og melde fra om det oppdages noe som ikke er som det skal. Minner også om fortøyningsreglementet og at det ikke skal benyttes sjakler eller karabinkroker for å feste tauet til utriggerne.

Neste styremøte er 11. desember og forberedelser til årsmøtet er da på agendaen.

Felles båtopptak med kranbil

DATO FOR FELLES OPPTAK AV BÅTER FOR VINTEROPPLAG I NYHAVN:

LØRDAG 20. 0KTOBER 2018 kl. 0900.

De som ønsker å ha båten på land må reservere plass hos oppsynsmann Espen Soma, tlf. 95759995 innen 6. oktober 2018.
Tilbudet er forbeholdt medlemmer som er tildelt fast båtplass i foreningens havner.

BÅTER, TRALLER OG ANNET UTSTYR SOM HENSETTES PÅ OMRÅDET, UTEN ETTER AVTALE MED OPPSYNSMANN, VIL BLI FJERNET FOR EIERS REGNING OG RISIKO.
HAVNEREGLEMENTET §§ 10 – 14 OMHANDLER BÅTEIERENS PLIKTER I FORBINDELSE MED BÅT I OPPLAG PÅ LAND. STYRET OPPFORDRER BÅTEIERNE TIL Å SETTE SEG GODT INN I GJELDENDE REGLER.

Vinteropplag for båter på traller i Konraddokken

Tilbudet er forbeholdt medlemmer som er tildelt fast båtplass i foreningens havner. Tidsrom for opplag er fra 20. oktober 2018 til 27. april 2019.

De som ønsker å ha båten på land må reservere plass hos oppsynsmann Steinar Pettersen, tlf. 91169604 innen 6. oktober 2018.

BÅTER, TRALLER OG ANNET UTSTYR SOM HENSETTES PÅ OMRÅDET, UTEN ETTER AVTALE MED OPPSYNSMANN, VIL BLI FJERNET FOR EIERS REGNING OG RISIKO.
HAVNEREGLEMENTET §§ 10 – 14 OMHANDLER BÅTEIERENS PLIKTER I FORBINDELSE MED BÅT I OPPLAG PÅ LAND. STYRET OPPFORDRER BÅTEIERNE TIL Å SETTE SEG GODT INN I GJELDENDE REGLER.

Nytt fra styret

Selv om det har vært ferie har det likevel vært litt aktivitet i havna.

Driftskomiteeen melder at det har vært tildelt noen båtplasser og foretatt noen rokkeringer av båtplasser i løpet av sommeren. Det kan synes at det på sikt vil bli noen flere ledige båtplasser og interesserte bør ta kontakt med et av medlemmene i driftskomiteen.

Konraddokken. Flytebryggene i Konraddokken er sjekket og dykker har gått over fortøyninger og ankring. Vi har mottatt rapport som konkluderer med at alt er i utmerket stand.

Det har dessverre vært uvedkommende i noen båter i Konraddokken. Tyverier og hærverk er anmeldt og politiet har sikret spor.

Utsettingsrampen i Konraddokken er populær og alle er velkomne til å benytte denne mot en liten avgift. Det foreningen ikke vil tillate er at det drives kommersiell virksomhet med utleie av eks. vannscooter fra områder som Hana Båtforening disponerer. Dette er dem det gjelder gjort tydelig oppmerksomme på.

Personvern (GDPR). Som nevnt er også Hana Båtforening omfattet av dette reglementet.

Det dreier seg om vern for den enkelte mot at personlige opplysninger kan bli misbrukt (eks.solgt til reklamefirma) og om medlemmenes rettigheter og krav på innsyn om hva som er registrert om egen person. Styrets har ansvar og er forpliktet til ikke å misbruke persondata. Styret og alle tillitsvalgte som har adgang til Hana Båtforenings medlemsregistre har i den anledning undertegnet en personlig erklæring.

Mer om dette kan finnes under fanen *Vår personvernspolicy* som nevnt i forrige ”Nytt fra styret.”

Neste styremøte er 23. oktober.

 

Opptak for vinteropplag i Nyhavn blir 20. oktober kl. 09:00.

De som ønsker å ta opp båten for vinteropplag på land, må snarest gi beskjed om dette til

Oppsynsmann Espen Soma

957 59 995
somaespen@gmail.com

Jmfr. Havnereglementet §12 t.o.m.§14.

 

Nytt fra styret

Driftskomiteen får for tiden mange spørsmål om båtplasser. Alle spørsmål blir raskt besvart. Vi viser også til vår ”Ofte stilte spørsmål” som ligger under fanen Informasjon. Her finnes svar på det meste.

I Konraddokken er det noen ganger båthengere som blir stående igjen. Det kan være mye bry med å finne frem til rette eier av hengeren da den kan være solgt og ikke registrert på ny eier. Det er selgers plikt å rapportere salg til Statens Vegvesen.

Vi har som nevnt gått over til nytt regnskap og administrasjonssystem (Havneweb).

I den forbindelse jobbes det med å få registrert og tydeliggjort foreningens verdier og verdiskapning.

summer

Personvern.
Hana Båtforening er også omfattet av de nye personvernreglene .

Den offisielle personvernforordningen – General Data Protection Regulation, GDPR, gir forskrifter om personvern som vi er pålagt å følge.

Hjemmesiden vil få en ny fane som vil inneholde: *Vår personvernspolicy. *Hva har Hana Båtforening registrert om meg og blankett for *krav om innsyn i Hana Båtforenings register.

Neste styremøte er 28. august.

Styret ønsker alle medlemmer en trivelig og trygg båtsessong.

 

Nytt fra styret

Styret har nå hatt sitt første ordinære møte etter årsmøtet.
Det har vært en usedvanlig rolig begynnelse på nyåret. Men nå begynner det så smått å røre på seg mot en ny sesong.
Sjøsettingen i år (21.04) ble litt forsinket fra morgenen av på grunn av teknisk feil med kranbilen. Men da utsettingen først kom i gang gikk det greit unna.
Det jobbes med å få ut vann og etter hvert strøm til flytebryggene i Konraddokken.
Det har vært klagd på at hoved-jordfeilbryteren i Nyhavn ofte har løst seg. Det elektriske anlegget er kontrollert og det er ikke funnet feil i strømnettet. Brukerne bes sjekke eget elektroutstyr.
Driftskomiteen opplyser at det for tiden er noen ledige båtplasser. Det gjelder plasser for båter opp mot 24 ft.
Foreningen tok i år i bruk et nytt administrasjons og regnskapssystem. (havneweb) Kasserer opplyser at erfaringene med dette er svært gode. Alle fakturaene er nå utstyrt med KID. nr. Dette betyr at innbetalingene går rett til bokføring. Eventuelle purringer utløses også automatisk når fristen for innbetalingene er utløpt. Foreningen får derved en utmerket oversikt og det letter arbeidet til kassereren.
Styrets møteplan for 2018:
24. april 12. juni 28. august 23. oktober 11. desember.

LEDIGE BÅTPLASSER

Hana Båtforening har for tiden er noen ledige båtplasser. Det gjelder plasser for båter opp til 24 ft. Ta kontakt med driftskomiteen om du er interessert. postmottak@hana-bf.no
eller mob. Leif Lagergren 915 28 890, Kjetil Larsen 907 70 664

Årsmøtet 20.02.2018

I år møtte 34 stemmeberettigede medlemmer og det var en del færre enn fjorårets (46). Formannen ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen, det fremkom ingen. Kjell Veire ble foreslått som møteleder og Jan Hoel som referent. Ingen andre forslag.

Formann Odd M. Mellemstrand ga så ordet til møteleder Kjell Veire.

Kjell Veire loset årsmøtet videre gjennom sakslisten med stødig hånd.

Referatet fra forrige årsmøte ble enstemmig godkjent uten merknader. Årsberetning, regnskap, budsjett og prislisten ble også enstemmig godkjent.

Det var kommet inn tre forslag til behandling på årsmøtet:

  1. Styret la frem til avgjørelse i årsmøtet om det såkalte båtgarasjeprosjektet skulle videreføres eller avsluttes. Det har vært avholdt møte med Sandnes kommune med tanke på å få avklart om båtgarasjeprosjektet skal fortsette eller avsluttes. Styret for Hana Båtforening har drøftet saken, og ønsker at dette skal avgjøres av årsmøtet.

Etter at møtet grundig hadde diskutert saken ble den tatt opp til avstemming. Resultatet av avstemmingen innebærer at prosjektet avsluttes.

 

  1. Forslag fra Stig Roald Hansen Håland om at medlemmer skal kunne benytte båtrampen gratis. Styrets forslag ligger i prislisten. Dersom det innkomne forslaget får flertall må prislisten endres i samsvar med forslaget. Dersom styrets forslag får flertall blir prislisten som den ble sendt ut i innkallingen.

Her var mange gode argumenter både for og i mot. Etter avstemmingen ble styrets forslag som er innarbeidet i den utsendte prisliste vedtatt.

 

  1.  Forslag fra Stig Roald Hansen Håland om servicebygg/toaletter til medlemmene. OMM orienterer og gir uttrykk for styrets syn.

Styret informerte om at det finnes toalett og vaskemuligheter både i Konraddokken og Nyhavn. Forslagstiller var tilfreds med dette svaret.     

  

Ulf Pettersen la fram valgkomiteens forslag. Komiteen hadde ikke mottatt forslag på nye kandidater. Alle i det nåværende styret hadde sagt seg villige til å stille opp igjen.
Det var ingen som forlangte skriftlig valg og da det sittende styret har gjort en utmerket jobb, ble det gjenvalg på samtlige tillitsvalgte med akklamasjon.

 

Styret året 2018:

Formann/leder:       Odd Magnor Mellemstrand
Kasserer:                  Kjetil Larsen
Sekretær:                  Jan Hoel
Styremedlem:          Egil Kolstø
Styremedlem:          Kjell Veire
Varamedlem:           Kjetil Alvestad
Varamedlem:           Leif Lagergren
Oppsynsmenn:        Espen Soma (Nyhavn)
                                   Steinar Pettersen (Konraddokken)

Årsmøtet ble hevet kl. 21:00.

Etter årsmøtet demonstrerte Kjetil Larsen det nye administrasjons og regnskapssystemet som foreningen har tatt i bruk.

Hana Båtforening har inngått en avtale med Havneweb og KNBF om et nytt styringsverktøy for våre 2 havner. Havneweb vil lette arbeidet med administrasjon av medlemsinfo, båtplasser og fakturering.

Systemet synes å være fortreffelig for ledelsen av båtforeninger og for det enkelte medlem til å skaffe seg oversikt. Når du søker opp den oppgitte webadressen (URL) til havneweb, får du opp innloggingsbildet. Når du logger inn kommer du først til ”din side.” Men det finnes mye mer så klikk litt rundt. Brukernavn og passord har alle medlemmer fått tilsendt på SMS og E-post. Styret oppfordrer alle medlemmer til å oppgi e-post adresse og mobilnummer, da dette vil spare foreningen for mye arbeid og utgifter. Husk også å gi beskjed om endringer.

Merk at nå vil all fakturering bli sendt pr e-post og alle faktura er med KID nr.
Spørsmål kan rettes til kasserer Kjetil Larsen 90770664

Nytt fra styret

Styret hadde siste møte i året 2017, tirsdag 12. desember.

Agendaen for møtet var i hovedsak forberedelser til årsmøtet.

Dato for årsmøtet blir 20. februar 2018. Sted: Klubbhuset til Hana Idrettslag.

Innkallingen med årsberetning og regnskap m.v. blir sendt medlemmene i begynnelsen av februar.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 13. februar.

 

Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Forslag til valgkomiteen sendes

Ulf Pettersen.

Følgende styremedlemmer er på valg:

”Leder,”   ”kasserer,”  ”1 styremedlem,” ” 2 varamedlemmer” og

”1 oppsynsmann.”

 

Styret i Hana Båtforening ønsker alle medlemmer:

En riktig God Jul og en ny god Båtsesong.

Nytt fra styret

Det er for tiden en litt roligere periode for driftskomiteen, men dette svinger fort og det alltid noe arbeid med tilrettelegging og skifte av båtplasser. Det er også jevnlige vedlikeholdsarbeider på gang, bla. i Nyhavn skal det repareres dype huller i asfalten både på nordre og søndre molo. Slipptrallen i Konraddokken er reparert. Trallen er slitt og moden for fornying. Komiteen vurderer å få laget en ny eller kanskje legge ned denne slippen som blir lite brukt.

Oppsynsmennene melder at maset om korrekt fortøyning og fendring har gitt resultater. Det er alltid noen som henger etter, men vi håper at den standarden som nå er opparbeidet vil vare en tid, før det må ruskes opp i dette igjen.

Utriggere og trebrygger er spylt for grønske og slim og alle utriggere er oljet. Dessverre ble dette arbeidet i gang satt litt for sent slik at det ikke ble gjort ferdig, men arbeidet fortsetter til våren.

Landsettingen den 21. oktober gikk greit og raskt. Det var ikke så mange båter som ville på land i år og båtene ble heist og plassert i søndre ende på opplagsplassen. Det er derfor en del ledig plass ennå til eventuelt å plassere båter på tralle.

Det varen del diskusjon i styret om dugnadsjobbing. Det har vært litt lite av dette i det siste og området lider dessverre og ugress og grønske har fått gro fritt. Slike ting må vi klare å rydde opp i på dugnad, hvis ikke må foreningen leie inn betalt hjelp og da vil det jo kunne få følger for kontingenten.

Oppsynsmennene vil til våren forsøke å arrangere dugnadshelger.

Flere medlemmer har også gitt uttrykk for at de savner det sosiale som følger med dugnadssamlinger. Så får vi håpe at mange kan møte og at vi kan holde det ship shape på foreningens område.

Vinteropplag for båter på trailer i Konraddokken

Tilbudet er forbeholdt medlemmer som er tildelt fast båtplass i foreningens havner. Tidsrom for opplag  er fra 21. oktober 2017 til 21. april 2018.

De som ønsker å ha båten på land må reservere plass hos oppsynsmann Steinar Pettersen, tlf. 91169604 innen 7. oktober 2017.

HAVNEREGLEMENTET §§ 10 – 14 OMHANDLER BÅTEIERENS PLIKTER I FORBINDELSE MED BÅT I OPPLAG PÅ LAND.  STYRET OPPFORDRER BÅTEIERNE TIL Å SETTE SEG GODT INN I GJELDENDE REGLER.

Slik skal vi ikke ha det i båtforeningen !

Se nøye på bildene. Skrekk og gru !

Det ene viser en bosskasse som er overfyllt og renner over. Det andre viser tre boss-sekker med avfall etter oljeskift og fra den ene sekken renner olja ut. Og sekker utenom bosskonteineren blir ikke tatt med av renovasjonen.

20170918_134842

20170918_134909

Ville i det lengste tro at det ikke er våre medlemmer som har lagt avfall igjen på denne måten. For det har faktisk hendt at uvedkommende har benyttet våre bosskasser, men dessverre er det nok mest trolig at det er synder fra våre medlemmer.  Den slags oppførsel er ikke forenlig med medlemskap i båtforeningen.

Når du kommer hjem fra båt-turen og om bosskassen er full, så ta søppelet ditt hjem og kast det der og ikke forslum området som bildet viser.

Nå til høsten står oljeskift på programmet. Merk at det absolutt ikke er tillatt å kaste eller sette spillolje og liknende farlig og forurensende avfall fra seg i havna. Slikt avfall skal leveres til spesialmottaket på avfallsplassen.

Alle medlemmer skal ha lest og godtatt havnereglementet. Det skal også respekteres.

 

Havnereglementets § 10
Hver båteier er pliktig til å holde det ryddig rundt egen båt, også mens båten står på land. Alle må unngå forsøpling og forurensning og ikke volde skade og ulempe for andre.

Olje og oljeholdig avfall skal ikke etterlates i havnen men tas med og leveres til godkjent mottak. Dette ansvar påhviler det enkelte medlem.

Etter landsetting og sjøsetting skal opplagsplass og slipp ryddes og spyles godt. Hvis dette ikke blir gjort umiddelbart, vil den ansvarlige bli belastet for ryddeutgifter.

 

 

Nytt fra styret

Som tidligere annonsert var det noen ledige båtplasser. Alle disse plassene er nå tildelt søkerne.

Det nye overvåkingssystemet fungerer glimrende med høyoppløste bilder fra havneområdene. Medlemmer med båtplass kan kontakte styret for veiledning og adgang til overvåkingsbildene.

 

I det siste har det vært innkalt til dugnad både i Konraddokken og Nyhavn for å vaske og spyle brygger og utriggere for grønske og slim.

I Konraddokken er spyle- jobben ferdig. I Nyhavn er det fortsatt litt arbeid igjen. Når vaske/spylejobben er ferdig, skal treverket oljes, så vi håper på godvær.

Dessverre har vi nok ventet for lenge med dette arbeidet. Brygger og utriggere begynte å bli farlig sleipe og det var mye slim og grønske som måtte bort.

I frentiden vil vi forsøke å få til en årlig rengjøring av brygger og utriggere.

 

Som kjent har styret stresset for å få alle fortøyninger og fendring i samsvar med foreningens regler. Det har vært tålig bra en stund nå, men synes å skli litt ut igjen.

Vi henstiller til alle med båtplass om å sette seg grundig inn i fortøyningsgreglementet og rette seg etter oppsynsmanns anvisninger. Det er ikke spørsmål om å like

eller ikke like fortøyningreglene, men å etterkomme det foreningen har vedtatt.

 

Landsetting 2017, blir 21. oktober og Sjøsetting 2018, blir 21. april.

Se plakat om landsetting.

FELLES BÅTOPPTAK MED KRANBIL

Dato for felles opptak av båter for vinteropplag i Nyhavn:

LØRDAG 21. OKTOBER 2017 KL. 09:00
OBS!! Møt i god tid.

De som ønsker å ha båten på land må reservere plass hos oppsynsmann Espen Soma, mob.tlf. 95759995 innen 7. oktober.

HAVNEREGLEMENTET § 10 – 14 OMHANDLER BÅTEIERS PLIKTER I FORBINDELSE MED BÅT I OPPLAG PÅ LAND. STYRET OPPFORDRER BÅTEIERE TIL Å SETTE SEG GODT INN I GJELDENDE REGLER.

 

Konraddokken forandres

Arbeidet i Konraddokken er i full gang. Plassen er ryddet, grust opp og planert. Nå venter asfalten. Ny Konraddokk til Påske.

nye_konraddokken

 

Nytt fra styret

Det nye styret hadde sitt første møte tirsdag 14. Ikke så mye på agendaen ennå, men det kommer nå utover våren. Økonomien er god og styret bestemte seg for å få utført det planlagte asfalteringsarbeidet i Konraddokken og i Nyhavn før sesongen starter for fullt.

Driftskomiteen har hatt en del jobbing med å svare på diverse henvendelser , både muntlige og skriftlige , fra medlemmene. Det viser seg svært så fornuftig at vi har fått til en ordning som kan ta seg av den daglige drift og serve medlemmene på best mulig måte.

Oppsynsmann for Konraddokken er fornøyd med at reglene for fendring og fortøyning nå synes å sive inn og at forholdene i dokken synes å være tilfredstillende. Forholdene i Nyhavn synes dessverre ikke å være fullt så bra. Flere må sjekke sine fortøyninger og skifte strekkavlastere som er knekt. Oppsynsmann vil sende e-post til de dette gjelder eller gi beskjed på annen måte.

Medlemmene henstilles til å ha hyppig tilsyn med sine båter og bringe fortøyninger og fendring i orden umiddelbart om noe mangler. Felles sjøsetting er som nevnt 22. april kl. 09:00. Medlemmer som skal sjøsette bør møte i god tid.

Felles sjøsetting

Dato for felles sjøsetting med kranbil: LØRDAG 22. APRIL 2017 KL 0900

Etter sjøsetting skal opplagsplass ryddes og spyles godt, Jfr. Havnereglementet § 10
Materialer og utstyr til oppstøtting skal fjernes fra opplagsplassen
innen 1 uke etter sjøsettingen, jfr. Havnereglementet § 12

mood1

Nytt fra styret

ÅRSMØTET 14. 02.2017

Det må sies å være et godt fremmøte med 46 stemmeberettigede medlemmer.
Før åpningen av selve årsmøtet orienterte formannen for driftsmodellen som er valgt for Hana Båtforening. Den daglige ledelse og drift er lagt til ”Driftskomiteen.” Den tar seg av kontakten med medlemmene, tilvisning av båtplasser, innkalling til dugnad og vedlikehold av havnene. Etter at formannen hadde hatt denne orienteringen ble årsmøtet åpnet.
Egil Kolstø ble valgt til møteleder og Jan Hoel ble valgt til referent. Referatet fra forrige årsmøte ble enstemmig godkjent uten merknader. Årsberetning, regnskap, budsjett og prisliste ble også enstemmig godkjent.

Det var kommet inn fire forslag til årsmøtet:
• Forslag til endring av ordlyden i vedtektenes § 8.
(Vedtak: nåværende ordlyd beholdes)
• Montere hindringer for måker på lysmastene
• Prioritere vann på flytebryggene
• Opparbeide flere parkeringsplasser i Konraddokken
Det nye styret tar forslagene med seg i det videre arbeidet.
Valg.
Valgkomiteen hadde ikke mottatt forslag på nye kandidater. Alle i det nåværende styret var blitt forespurt og hadde sagt seg villige til å stille opp igjen. Oppsynsmann Jan Eie ønsket avløsning.
Det var ingen som forlangte skriftlig valg og da det sittende styret har gjort en utmerket jobb, ble det gjenvalgt med akklamasjon.

Styret året 2017:

Formann: Odd Magnor Mellemstrand
Kasserer: Kjetil Larsen
Sekretær: Jan Hoel
Styremedlem: Egil Kolstø
Styremedlem: Kjell Veire
Varamedlem: Kjetil Alvestad
Varamedlem: Leif Lagergren
Oppsynsmenn: Espen Soma (ny), Steinar Pettersen

Se også på nettsiden under ”kontakt” og oppslaget på tavla i Nyhavn for mer info om foreningens tillitsvalgte.

Det er også opprettet en Facebookside for Hana Båtforening. Den er mest tenk å være et forum hvor medlemmene kan holde kontakt, legge ut bilder fra turer, erfaringer m.m..
Styrets primære informasjonsorgan vil fortsatt være foreningens nettside.

Nytt fra styret

Fra styremøtet 13. desember 2016

• Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid. Forslag til valgkomiteen sendes til
Ulf Pettersen.
• Årsmøtet blir holdt tirsdag 14. februar 2017.
• Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 7. februar

Styret er i gang med forberedelsene til årsmøtet. Trykking av årsberetning blir i uke 3 og utsending til medlemmene i uke 4.
Driftskomiteen har flere jobber på gang for nyåret. Det dreier seg for det meste om oppgraderinger og vedlikehold av havnene. Vi kan bla. nevne asfaltering av parkeringsområdet i Konraddokken, området mot sjøspeiderne og reparasjon av asfaltskadene på moloene i Nyhavn. Det skal monteres nye strømskap ved slippen og sjøsettingsrampen. Før asfalteringen skal strømkablene vurderes for kapasitet og eventuelt forsterkes.
Fortsatt er det noen båter som har mangler ved fortøyninger eller fendring. Dette er terpet på i det kjedsommelige, det kan ikke være så vanskelig få brakt dette i samsvar med foreningens regler.
Vi har i drift den nye internettlinja. Den har høy båndbredde og kapasitet, noe som tillater en svært høy oppløsning i bildene fra overvåkingskameraene. Vi vil informere mer om dette på årsmøtet.

Styret i Hana Båtforening ønsker alle medlemmer:

En riktig God Jul og en
ny God Båtsesong !

Nytt fra styret

Fra styremøtet 8. november 2016.

Driftskomiteen melder at det fortsatt er pågang for å få byttet båtplass og tildeling av nye plasser.

Det er montert 4 nye strømskap. 1 stk. på opplagsplassen i tillegg til det som sto slik at alle som står i opplag nå kan få strøm og 1 stk. nytt strømskap på søndre pir.

2 stk. gamle strømskap er byttet ut for båtplassene mot sjøspeiderne. Her sto noen gode stålstativ som ble nyttet til feste for strømskap og vannpostene.

 

Videre meddeler driftskomiteen:

  • Noen av lysmastene i Nyhavn var ustabile i festene og er reparert.
  • Det er planlagt å få lagt ut vann og montert strømskap på flytebryggene.
  • Ferdiggjøre snuplassene på moloen i Nyhavn samt reparere asfaltdekket mot nord.
  • Asfaltering av parkeringsplassen i Konraddokken.
  • Vannpostene er nå avstengt for vinteren i Nyhavn og Konraddokken.
  • Det er skiftet mye kledning på klubbhuset og skiftet inngangsdør. Det gjenstår fortsatt litt arbeid.
  • Internettlinja i Nyhavn er oppgradert.

 

Landsetting

Landsetting for vinteropplag bli i år lørdag den 22. oktober. kl. 09:00. OBS: Møt i god tid.

Ta snarest kontakt med oppsynsmann Jan Eie om du ønsker vinteropplag på land.
Jfr. Havnergelementets § 14…..Båteiere som vil ha båten i vinteropplag på land må melde fra om dette til oppsynsmann innen 14 dager før opptak. 

Landsetting

Nytt fra styret

Fra styremøtet 21. juni.

Det har vært noe pågang i det siste for å få skifte båtplass. Flere medlemmer har fått nye båter og ønsker å skifte plass. Det kan være vanskelig å få til omrokkeringer mellom båtplassene. Driftskomiteen oppfordrer derfor alle som søker båtplass eller medlemmer som ønsker å skifte båtplass søke i god tid samt opplyse mest mulig om båten. Dette vil lette arbeidet med å finne plass som høver til båttypen.

Det har vært noe uklart hvordan medlemmene skal forholde seg til dugnadsinnkalling. Styret vil se nærmere på dette.

Som nevnt trenger klubbhuset til vedlikehold. Det skal skiftes noe kledning, dør og vinduer. Arbeidet starter opp etter ferien.

Internettlinja i Nyhavn skal oppgraderes i løpet av sommeren. Kapasitet og hastighet vil bli økt betraktelig.

Styret ønsker alle en god ferie og en trivelig båtsesong. 

201508

Nytt fra styret

Sjøsettingsrampen i Konraddokken.

Mange har glede av sjøsettingsrampen i Konraddokken, men den tilfredsstilte ikke lenger de krav vi setter og trengte nå skikkelig vedlikehold. Vi har derfor nyttet høvet til en større oppgradering. Underlaget er en solid steinfylling og på den er støpt et kraftig armert betongdekke. I sjøen utenfor betongdekket er det lagt prefabrikkerte hulldekker i betong.

IMG_0716

 

Nyhavn

Klubbhuset i Nyhavn trenger reparasjon. Noen kledningsbord skal skiftes og huset males.

Sjøsettingen lørdag 23. april gikk greit unna. Båtene kom raskt og uten problemer på vannet. Båteierne samlet straks sitt opplagsutstyr og plassen ble feid og spylt.

Nytt fra styret

Søknad om båtplass/bytte av båtplass – Endring av rutiner.

Fra og med året 2016 endres rutinene for søkere til båtplass samt for de som søker større eller mindre båtplass. Alle som søker båtplass i Hana Båtforening må nå hvert år bekrefte sin søknad i februar måned for å opprettholde søknaden som aktiv. Se for øvrig innkallingen til årsmøtet og rutinen som vil bli lagt ut på nettsiden.

Årsaken til endringen er at driftskomiteen bruker svært mye tid og arbeid ved tildeling av båtplasser. Det skrives og ringes til søkerne, men flere frafaller søknadene eller endrer på ønsket størrelse på båtplassen m.m. Flere har også fått nye adresser, e-post- adresser eller telefonnumre uten å ha gitt beskjed til foreningen. Alt dette koster driftskomiteen uforholdsmessig tid og arbeid som kunne vært benyttet mer konstruktivt. Disse nye rutinene vil medvirke til en enkel og mer effektiv tildeling av båtplasser.

Les mer på søknad siden

 

Driftskomiteen

Melder at det er tildelt 4 nye båtplasser og mottatt om lag 10 bekreftelser på søknad om båtplass.

Dessverre er det ennå noen som ikke følger foreningens fortøyningsreglement, tross styrets stressing av reglene og oppsynsmennenes veiledning. Det er flaut at dette gjentatte ganger må tas opp i styret. Dette kan vi ikke være bekjente av. Det som går igjen er mangel på spring.

Det skal monteres spring i begge retninger. Se veiledning på tavla i Nyhavn og her på nettsiden.

 

Konraddokken

Sjøsettingsrampen må repareres. Dekket er sprukket opp og utgjør en risiko. Dekket fjernes og nytt legges. Rampen vil bli stengt en tid.

Utenfor den nye brygga langs land er det noen store steiner som skal fjernes.

Det vurderes å legge asfalt på grusplassen i Konraddokken.

4 nye strømskap skal monteres.

 

Nyhavn

Klubbhuset trenger maling og noen bord må skiftes.

Det skal legges ny asfalten på nordre molo der kanten ble undergravd av sjøen.

 

Endring av rutiner for utsending av faktura

Styret jobber med planer om å sende faktura på e-post til medlemmene og bruke SMS til påminning.

Medlemmene oppfordres derfor til å gi melding til foreningen om sin e-post adresse og oppdatering av adressen ved endringer.

 

Neste styremøte 19. april.

 

HUSK SJØSETTINGEN LØRDAG 23. APRIL KL. 09:00.    MØT I GOD TID.

closeup2