Instruks for landstrøm

Oppdatert 10.09.2021

Hana båtforening sørger for en jordet strømforsyning til din båt. Disse retningslinjene gjelder for all tilkobling av landstrøm til båter i Hana båtforening. Båtforeningen har ansvaret for en sikker og forskriftsmessig strømforsyning til frem til landkontakten. Du har selv ansvaret for at det elektriske utstyret og installasjonen er i orden i din båt fra landkontakten og om bord. Ved å følge disse retningslinjene medvirker du til en trygg og problemfri strømforsyning både for deg selv og de andre i foreningens havner. 

Generelt:   

 1. Hvis du ikke har en skilletransformator om bord for å skille det elektriske systemet om bord i ditt fartøy fra landsystemet, kan en elektrolytisk korrosjon ødelegge fartøyet ditt eller fartøy i nærheten.  
 2. Forsyningsspenningen på denne marinaen er 230V 50Hz IT-nett, forsynt over stikkontakter i samsvar med NEK EN 60309-2.  
 3. Det skal tas forhåndsregler for å hindre at den bevegelige tilknytningsledningen faller i vannet ved frakobling. Dersom tilknytningsledningen faller i vannet, må den kontrolleres av en fagmann da den kan være farlig å benytte etterpå.  
 4. Bare en fleksibel tilknytningsledning skal tilkobles en stikkontakt.  
 5. Bare ett fartøy kan tilkobles en stikkontakt.  
 6. Den fleksible tilknytningsledningen skal være i en lengde uten skjøter/skjøtesett, og koblingskontaktene skal være i god stand.  
 7. Fuktighet, støv eller salt i inntaket på fartøyet kan utgjøre en fare. Undersøk inntaket, og gjør det rent og tørk det, hvis nødvendig, før det tilkobles til havnens forsyningssystem.  
 8. Det er farlig for ikke-sakkyndige personer å forsøke og reparere eller endre på det elektriske utstyret. Ta kontakt med ansvarlig for havnen hvis det oppstår vanskeligheter.  
 9. Hver stikkontakt er beskyttet av eget strømstyrt jordfeilvern med en utløsestrøm på 30mA og overstrømsvern på 16A, dette gir en tilgjengelig effekt og maks belastning på ca.3,5kW på ett uttak.  
 10. Anlegget er beskyttet av overspenningsvern som er plassert i hovedfordeling.  
 11. Anbefalt ledertverrsnitt på tilknytningsledning er 2,5mm og maks lengde på tilknytningsledning er 20m. 
 12. Anlegget er dimensjonert for en total belastning på 12kW, dvs at det er ikke dimensjonert for full belastning på samtlige uttak samtidig eller lading av el.båter.  

  

Ved ankomst/tilkobling:  

 1. Koble fra alt forbrukerutstyr om bord.
 2. Undersøk koblingsledningen og skjøtekontaktene for å forsikre deg om at de er uskadd og i god stand. 
 3. Tilknytt den fleksible ledningen først til inntaket ombord og deretter til stikkontakten på land. 
 4. Forsikre deg om at tilknytningskabelen er plassert slik at den ikke vil bli ødelagt og ikke vil medføre fare for andre personer.  

Ved avreise/frakobling:  

 1. Koble fra alt forbrukerutstyr ombord.  
 2. Trekk ut pluggen av stikkontakten på land først og deretter skjøtekontakten fra inntaket ombord.  
 3. Sett på lokket på inntaket ombord for å forhindre inntrengning av vann.  
 4. Kveil opp tilkoblingsledningen og forviss deg om at plugg og koblingskontaktene er rene og tørre, og plasser tilkoblingsledningen på et tørt sted hvor den ikke kan bli ødelagt.   
Kilde:
Norsk elektroteknisk norm for lavspentinstallasjoner, NEK 400-7-709, har regler for marinaer som forsyner lystfartøy med strøm. Disse er omfattende og stiller krav til «leverandøren» samt til » mottakerens» anlegg. Marinaen skal informere og synliggjøre hva og hvordan “mottakerens” anlegg skal være i form av en instruks.