Årsmøtet 19.02.2019

Det var slutten på en epoke og kanskje begynnelsen på en ny de 34 medlemmene var med på i dette årsmøtet. Etter om lag 20 års innsats, ønsket Odd Magnor Mellemstrand å gi klubba videre.

Årsmøtet ble satt og formannen ønsket vel møtt. Det var ingen merknader til innkallingen. Innkallingen og årsmøtedokumentene var denne gang utsendt på havneweb til de som foreningen har e-post adressen til. Kjell Veire ble foreslått som møteleder og Jan Hoel som referent. Ingen andre forslag. Formann Odd M. Mellemstrand ga så ordet til møteleder.

Referatet fra forrige årsmøte ble lest opp og godkjent uten merknader. Årsmelding, regnskap, budsjett og prislisten ble også enstemmig godkjent. Revisor Ulf Pettersen redegjorde for hvordan en var kommet frem til en tydeligere verdifastsettelse for Hana Båtforenings havneanlegg og hvordan dette fremkom i balansen.

Innkomne forslag:
Det var kun mottatt en mail med 7 spørsmål/innspill. Spørsmålene gikk bla. på vedlikehold av dekket på moloene, WiFi, og type strømnett (IT nett i Nyhavn). Spørsmålene og innspillene var greie å ta stilling til og ble besvart utførlig

Valg:
Ulf Pettersen la fram valgkomiteens forslag. Det ville bli en del utskiftninger i styret fordi ingen av de som var på valg, etter lang og tro tjeneste, ønsket å ta gjenvalg.

Største overraskelsen var at formannen ønsket avløsning. Det ble ikke krevd skriftlig avstemming og kandidatene ble stemt inn hver for seg. Hver enkelt ble enstemmig valgt.

 

Valget ga følgende resultat:

Styret året 2019:

Formann/leder:       Jostein Løland         (ny)
Kasserer:                  Kjetil Larsen              (ikke på valg)
Sekretær:                 Tor Arne Oltedal       (ny)
Styremedlem:          Egil Kolstø                 (ikke på valg)
Styremedlem:          Tore Bårdsen            (ny)
Varamedlem:           Kjell Veire                  (ny)
Varamedlem:           Geir Atle Sjøberg     (ny)
Oppsynsmenn:        Tom Ove Kvarme    (ny. Nyhavn)
Steinar Pettersen     (ikke på valg. Konraddokken)

Årsmøtet ble hevet kl. 20:15.

Etter årsmøtet forsatte medlemsmøte. Det kom bla. spørsmål om porter foran moloene slik som på flytebryggene i Konraddokken. Vann og strøm på flytebryggene og videre arbeid i Konraddokken. Det nye styret fikk signaler å arbeide videre med.